Monday, September 26, 2011

ေပၚလစ္ဗ်ဴရုိအတြင္း စစ္ပြဲ ။ အခန္း ၁ (နုိင္ငံေတာ္ အက်ဥ္းသား)

အပုိင္း ၄ေပၚလစ္ဗ်ဴရုိအတြင္း စစ္ပြဲအခန္း ၁ဟူေယာင္ဘန္း နႈတ္ထြက္ျခင္း


တရုတ္ျပည္ နုိင္ငံေရးေလာကအတြင္းမွ ဆန္.က်င္ဖက္အင္အားစုမ်ား တစ္ဖက္နွင့္တစ္ဖက္ မည္သုိ.မည္ပုံ နုိင္ငံေရးအရ လွည့္စားလႈပ္ရွားၾကသနည္း ဆုိသည္မွာ ကာလၾကာရွည္စြာပင္ ပေဟဠိတစ္ခုျဖစ္ေနခဲ့သည္ ။ ကြန္ျမဳနစ္ပါတီ၏ အာဏာနွင့္ ေမာ္စီတုန္းအစဥ္အလာတုိ.ကုိ ကာကြယ္လုိသည့္ ေတာ္လွန္ေရးအေစာင့္တပ္မ်ား၏ မက္ခီယာဗယ္လီယန္ လွ်ဳိ.ဝွက္ၾကံစည္မႈမ်ားကုိ ေက်ာက္က ဖြင့္ခ်ခဲ့သည္ ။ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လစ္ဘရယ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ ဟူေယာင္ဘန္းကုိ ဖယ္ရွားရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးတိန္.ေရွာင္ပင္း၏ ၁၉၈၇ ခုနွစ္အတြင္းက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိလည္း ေက်ာက္က မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္ ။ တရုတ္လူ.အဖြဲ.အစည္းအတြင္း က်ယ္ျပန္.ၾကီးထြားလာသည့္ လစ္ဘရယ္ေရစီးေၾကာင္းကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ တိန္.၏ သတိေပးခ်က္ကုိ ဟူသည္ ထူးထူးျခားျခားပင္္ အေေလးအနက္မထားခဲ့ေပ ။ သုိ.ေသာ္ ေနာက္ဆုံး၌ ေဟာင္ေကာင္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးနွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဟူ၏ အင္တာဗ်ဴးမွာ ဆိုးရြားသည့္ အမွားတစ္ခုျဖစ္သြားခဲ့သည္ ။ အင္တာဗ်ဴး၌ သူက တိန္.ကုိ အျငိမ္းစားယူရန္ ေလာေဆာ္ေနသည့္သဖြယ္ျဖစ္ခဲ့သည္ ။ ေက်ာက္သည္ ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ျပီး ေရွးယုိးစြဲဝါဒီမ်ား၏ အမ်က္ေဒါသကုိ ေျဖေဖ်ာက္နုိင္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့သည္ ။ ေက်ာက္က စီးပြါးေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ကာကြယ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရာ၌ ပါတီဝါရင့္မ်ားက လစ္ဘရယ္ဝါဒ ဆန္.က်င္ေရးကန္ပိန္းကို၁ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ ။


၁၉၈၇ ခုနွစ္အတြင္း၌ ဟူေယာင္ဘန္းကုိ အတင္းအက်ပ္ နႈတ္ထြက္ေစရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္ ။ ဤကိစၥနွင့္ပက္သက္၍ ေျပာဆိုမႈ အမ်ားအျပားရွိခဲ့သည္ ။ တစ္ခုမွာ တိန္.သည္ ပါတီဝါရင့္မ်ား၏ ဖိအားအရ ေက်ာက္ကုိကာကြယ္ရန္အတြက္ ဟူကုိစြန္.လႊတ္ခဲ့သည္ဟုျဖစ္သည္ ။ ဤအခ်က္ မွန္ကန္သည္ဟု ကြ်န္ေတာ္မထင္ပါ ။ တိန္.၏ ေရွ.ေမွာက္၌ ဟူကုိ စြပ္စြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တိန္.နွင့္ဟူ၏ၾကား၌ ျပႆနာမ်ား ၾကီးထြားလာေစရန္ ဆြေပးေနသူမ်ား အမွန္တကယ္ပင္ရွိေနပါသည္ ။ သုိ.ေသာ္လည္း ၎မွာ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ကြ်န္ေတာ္မထင္ပါ ။တိန္.ေရွာင္ပင္းက ဟူေယာင္ဘန္းနွင့္ လမ္းခြဲခဲ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းမွာ သူ.အေနျဖင့္ လွည့္စားခံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ သုိ.မဟုတ္ ျပင္ပဖိအားမ်ားအရ အေပးအယူလုပ္ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ပါ ။ ဟူနွင့္ပက္သက္သည့္ တိန္.၏သေဘာထား တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲသြားခဲ့ျပီး ေနာက္ဆုံး၌ ဟူအေပၚ ယုံၾကည္မႈ မရွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္သည္ ။ပညာတတ္မ်ားအတြင္း၌ လစ္ဘရယ္အယူအဆမ်ား က်ယ္ျပန္.ထြန္းကားလာျခင္းနွင့္ ပက္သက္၍ ေယာင္ဘန္းသည္ သူနွင့္ပုိ၍ သေဘာထားကြဲလြဲလာသည္ဟု ၁၉၈၀ မွ ၁၉၈၆ ခုနွစ္မ်ားအတြင္း တိန္.ကယူဆလာသည္ ။ သူတုိ.နွစ္ဦးၾကားရွိ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမွာ အခ်ိန္ၾကာလာသည္နွင့္အမွ် ပုိ၍က်ယ္ျပန္.လာသည္ ။ ၁၉၈၀ ခုနွစ္မွစ၍ လစ္ဘရယ္အယူအဆမ်ား က်ယ္ျပန္.လာျခင္းကုိ ရႈတ္ခ်ဖုိ. သုိ.မဟုတ္ ၎ကုိဆန္.က်င္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ဖုိ. တိန္.ထြက္ေပၚလာစဥ္တုိင္း၌ အမွန္တကယ္ သူလုပ္ေနသည့္အလုပ္မွာ (ဩဇာတိကၠမၾကီးမားသည့္ လက္ဝဲေခါင္းေဆာင္) ဟူက်ားမူနွင့္ တိန္.လီက်န္တုိ.ထံမွ သူရရွိေနသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ တုံ.ျပန္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္ ။ သုိ.ေသာ္လည္း တကယ္တမ္း၌ တိန္.နွင့္ေယာင္ဘန္းတုိ.သည္ ဤကိစၥနွင့္ပက္သက္၍ ရုိးသားစြာ သေဘာထားကြဲလြဲေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္ ။ သူတုိ.နွစ္ဦးၾကား၌ ျပႆနာကုိ မီးေမႊးေပးမည့္သူမ်ား ရွိမေနေစကာမူ သူတုိ.၏ ပဋိပကၡမွာ ပုိ၍ၾကီးမားေလးနက္လာမည္သာျဖစ္သည္ ။ အဆုံးသတ္ရလာဒ္ကုိ ေရွာင္လႊဲ၍ ရနုိင္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ ။ေအာက္ပါတုိ.မွာ ထုိနွစ္ကာလမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္ ။
၁၉၇၉ ခုနွစ္အတြင္း၌ အျခခံမူေလးခ်က္ အတည္ျပဳခ်မွတ္ေရးအတြက္ သေဘာတရားေရးရာ ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ. တိန္.က အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ေပးပုိ.ခဲ့သည္၂ ။ ထုိစဥ္မွစ၍ လစ္ဘရယ္ေရးရာနွင့္ ပက္သက္၍ တိန္.နွင့္ဟူတုိ.သည္ မတူကြဲျပားသည့္ အျမင္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ရွင္းလင္းသြားသည္ ။နွစ္ကာလမ်ား ကုန္လြန္လာသည္နွင့္အမွ် သူတုိ.၏ သေဘာထားကြဲမႈမွာ ပုိ၍ထင္ရွားလာျပီး သူတုိ.၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားမွာလည္း ပုိ၍ေဝးကြာလာခဲ့သည္ ။ ၁၉၈၁ခုနွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း၌ သေဘာတရားေရးရာ မ်က္နွာစာ၃ကုိ “ေလွ်ာ့ရိေလွ်ာ့ရဲနုိင္လွျပီး အားနည္းသည္”ဟု တိန္.ေရွာင္ပင္းက စြပ္စြဲျပီး ထုိကိစၥကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာခဲ့သည္ ။ ၁၉၈၃ ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္က်င္းပသည့္ ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိေကာ္မတီ ဒုတိယအၾကိမ္စုံညီအစည္းအေဝး၌ သေဘာတရားေရးရာမ်က္နွာစာမွ အဖြဲ.အစည္းမ်ားသည္ မည္သည့္ “စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ညစ္ႏြမ္းမႈမ်ဳိးတြင္မွ် ပါဝင္ပက္သက္ျခင္း မရွိသင့္ေၾကာင္း” တိန္.က ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ ပညာတတ္မ်ားအတြင္း လစ္ဘရယ္ေရစီးေၾကာင္း အရွိန္ရက်ယ္ျပန္.လာသည္ ၊ ဤနယ္ပယ္သည္ ဟူေယာင္ဘန္း၏ စီမံခန္.ခြဲမႈေအာက္တြင္ရွိေသာေၾကာင့္ ထိုကိစၥအတြက္ ေယာင္ဘန္းတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ခံစားရေသာေၾကာင့္ သူကဤသုိ.ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ဟူေယာင္ဘန္းသည္ ဤကဲ့သုိ.ေသာ ေမးခြန္းမ်ဳိးကုိ သူ.ကုိယ္သူလည္း ေမးခြန္းမထုတ္ခဲ့ဖူးသလို ဤကိစၥ၏ သေဘာသဘာဝတုိ.ကုိ တိန္.ထံသုိ.လည္း အစီရင္မခံခဲ့ဖူးေပ ။ ထုိသုိ.ျဖစ္ရမည့္အစား တိန္.သည္ ဤအေၾကာင္းအရာတုိ.ကုိ သူ.ဘာသာသူ ခံစားသိရွိျခင္း သုိ.မဟုတ္ ဟူက်ားမူနွင့္ တိန္.လီက်န္တုိ.ထံမွ ၾကားသိရျခင္းသာျဖစ္သည္ ။ သုိ.ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ.ကုိဖယ္ထုတ္ထားသည္ဟု သူခံစားရျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထို.ေၾကာင့္ပင္ ဟူအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိျခင္းျဖစ္သည္ ။ဤေနရာတြင္ “စိတ္ဓာတ္ေရးရာညစ္ႏြမ္းမႈ ဆန္.က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၄”အေၾကာင္းကုိ ကြ်န္ေတာ္အထူးေျပာလုိသည္ ။ ဤကိစၥနွင့္ပက္သက္၍ ဟူေယာင္ဘန္းကုိင္တြယ္ပုံေၾကာင့္ သူတုိ.ၾကားက ပဋိပကၡကုိ ပုိ၍ဆုိးရြားေစသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ထင္သည္ ။ ဤကိစၥက သူတုိ.နွစ္ဦးၾကားက ေနာက္ဆုံးခြါျပဲမႈတြင္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္ ။၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိေကာ္မတီ ဒုတိယအၾကိမ္ စုံညီအစည္းအေဝးအျပီးတြင္ တိန္.၏ “စိတ္ဓာတ္ေရးရာညစ္ႏြမ္းမႈ ဆန္.က်င္ေရးကန္ပိန္း”ကုိ တစ္နုိင္ငံလုံးအနွံ. ျဖန္.ခ်ိလိုက္သည္ ။ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ အေတြးအေခၚနွင့္ စီးပြါးေရးနယ္ပယ္တုိ.တြင္သာမက ျပည္သူလူထု၏ ေန.စဥ္လူေနမႈဘဝသုိ.တုိင္ “လက္ဝဲစြန္း” အေတြးအေခၚမ်ား ျပန္လည္ေပၚထြက္လာသည္ ။ အမ်ဳိးသမီးရဲေဘာ္မ်ား၏ ဆံပင္ပုံစံနွင့္ဖက္ရွင္တို.သည္ပင္လွ်င္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာညစ္ႏြမ္းမႈ ဆန္.က်င္ေရးကန္ပိန္း၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သုိ. က်ေရာက္ကုန္ျပီး ေနာက္ထပ္ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး တစ္ခုသည္ မိုးကုပ္စက္ဝုိင္းတြင္ ဝဲေနသေယာင္ ထင္ရေပသည္ ။ တရုတ္ျပည္အနွံ.အျပားမွ ပညာတတ္မ်ားနွင့္ နုိင္ငံတကာ သတင္းသမားမ်ား၏ ျပင္းထန္သည့္ တုံ.ျပန္ေဝဖန္သံမ်ား ေပၚထြက္လာသည္ ။ထုိနွစ္ေဆာင္းတြင္း၌ ကြ်န္ေတာ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ. ခရီးထြက္ရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္ေရာက္ေလရာရာ ေနရာတုိင္း၌ ထုိအေၾကာင္းနွင့္ပက္သက္၍ လူအမ်ားအျပား၏ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရျပီး သူတုိ.၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေျဖေဖ်ာက္ေပးခဲ့ရသည္ ။ ကန္ပိန္း၏ အရွိန္အဟုန္မွာ စီးပြါးေရးမူဝါဒမ်ားနွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ျခိမ္းေျခာက္နုိင္ေလာက္ေအာင္အထိ အားေကာင္းလွသည္ ။စီးပြါးေရးေနွာင့္ေနွးရပ္တန္.မႈ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဒုတိယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဝမ္လီနွင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ.က စိတ္ဓာတ္ေရးရာညစ္ႏြမ္းမႈ ဆန္.က်င္ေရးကန္ပိန္းသည္ စီးပြါးေရးနွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑မ်ားတြင္ မသက္ေရာက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ရသည္ ။ ကန္ပိန္းလႈပ္ရွားမႈသည္ လူေနမႈအေလ့အထမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမရွိေစသင့္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တုိ.က အဆုိျပဳခဲ့သည္ ။ ဤအခ်က္က အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ ေအးေဆးသြားေစေအာင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ခဲ့သည္ ။ လစ္ဘရယ္ဝါဒ ဆန္.က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈသည္ လူထုအၾကားတြင္ လက္ခံမႈမရွိေသာေၾကာင့္ အကယ္၍ စီးပြါးေရး ၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးနွင့္ သိပၸံနွင့္နည္းပညာနယ္ပယ္မ်ားသည္လည္း “ကင္းလြတ္ခြင့္မရွိ”ပါက လႈပ္ရွားမႈသည္ အေတြးအေခၚေရးရာနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္မ်ားတြင္ပါ အရွိန္ေလွ်ာ့က်သြားနိုင္သည္ ။ တိန္.ကုိယ္တုိင္သည္ပင္လွ်င္ အေျခအေနအရပ္ရပ္နွင့္ပက္သက္၍ စုိးရိမ္ပူပန္လာျပီး ဤအေၾကာင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာသည္ ။ ထုိ.ေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာညစ္ႏြမ္းမႈ ဆန္.က်င္ေရးကန္ပိန္းသည္ အခ်ိန္ကာလသိပ္မၾကာျမင့္လုိက္ေပ ။ေယာင္ဘန္းသည္ ကန္ပိန္းကုိ အျမဲပင္ သံသယဝင္ခဲ့၍ ပညာတတ္တုိ.၏ အမ်က္ေဒါသနွင့္ နိုင္ငံတကာ၏ အယူအဆမ်ားအေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးလုိဟန္ရွိသည္ ။ ၁၉၈၄ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ရွန္ဟုိင္းပါတီအၾကီးအကဲမ်ားထံ သြားေရာက္ေတြ.ဆုံသည့္ ခရီးစဥ္နွင့္ ေနာက္ထပ္တဖန္ ဂ်ပန္ဧည့္သည္မ်ားကုိ ေတြ.ဆုံရာတုိ.၌ “စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ညစ္ႏြမ္းမႈ ရွင္းလင္းေရး”ဟူသည့္ စကားရပ္သည္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း သူကေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ ဤစကားစုသည္ ကန္ပိန္းလႈပ္ရွားမႈတြင္ အလြန္အကြ်ံ လုပ္ရပ္မ်ားသုိ. ဦးတည္ေစနုိင္ေၾကာင္း ၊ ထုိစကားစုကုိ ေနာက္ထပ္ သုံးစြဲေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သူကေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ဤကိစၥမွာ အလြန္ပင္အကဲဆတ္၍ အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္ ။ သူေျပာသည့္ စကားလုံးမ်ား ပ်ံ.နွံ.သြားသည္နွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ ျပည္သူလူထု အထူးသျဖင့္ ပညာတတ္လူတန္းစားအတြင္း၌ စိတ္ဓာတ္ေရးရာညစ္ႏြမ္းမႈ ရွင္းလင္းေရး ကန္ပိန္းသည္ မွားယြင္းေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆသြားၾကသည္ ။ “စိတ္ဓာတ္ေရးရာညစ္ႏြမ္းမႈ ဆန္.က်င္ေရး”လုိ. ေရွာင္ပင္းက နဂုိမူလက သုံးစြဲခဲ့တာပါ ၊ ဒါေပမယ့္ သတင္း႒ါနေတြက “စိတ္ဓာတ္ေရးရာညစ္ႏြမ္းမႈ ရွင္းလင္းေရး”လုိ. လုိရာစြဲျပီး ေခၚေဝၚသုံးစြဲခဲ့ၾကတယ္ ၊ အဲဒါေၾကာင့္ အလြန္အကြ်ံေတြ ျဖစ္ကုန္တာပဲ”ဟု ေယာင္ဘန္းက အထူးအေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိပါက တိန္.ေရွာင္ပင္း မမွားယြင္းခဲ့ပဲ သူ၏စကားတုိ.ကုိ လြဲမွားစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္ ။ တကယ္တမ္း၌ တိန္.ေရွာင္ပင္း၏ မိန္.ခြန္းကုိ အျခခံ၍ ကန္ပိန္းျပဳလုပ္ခဲ့ခင္းျဖစ္သည္ ။ ထုိ.ေၾကာင့္ သတင္းစာတုိ.၌ ပုံနွိပ္ေဖာ္ျပရာတြင္ျဖစ္ေစ ၊ ေခါင္းေဆာင္တုိ.၏ မိန္.ခြန္းမ်ား၌ ေျပာၾကားေဖာ္ျပရာ၌ျဖစ္ေစ “ရွင္းလင္းေရး”ဟူသည့္ စကားလုံးကုိ အၾကိမ္မ်ားစြာ သုံးစြဲခဲ့ၾကသည္ ။ တိန္.၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ မူတည္၍ ကန္ပိန္းကုိ ဆင္ႏႊဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လူတုိင္းသိၾကသည္ ။ ထုိ.ေၾကာင့္ ေယာင္ဘန္း၏ ရွင္းလင္းခ်က္တုိ.က တိန္.တြင္တာဝန္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူတုိ.၏ ယူဆခ်က္ကုိ မလႊဲေျပာင္းနုိင္ခဲ့ေပ ။ေယာင္ဘန္း၏ ဤကဲ့သုိ.ေသာ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားနွင့္ပက္သက္၍ တိန္.သည္ ေက်နပ္မႈမရွိခဲ့ေပ ။ “စိတ္ဓာတ္ေရးရာညစ္ႏြမ္းမႈ ဆန္.က်င္ေရး”ဟုပင္ဆုိဆုိ “လစ္ဘရယ္ဝါဒ ဆန္.က်င္ေရး”ဟုပဲေခၚေခၚ တိန္.သည္ ထုိစဥ္အခ်ိန္က မည္သုိ.မွ် မေျပာၾကားခဲ့ေသာ္ျငား သူ၏နဂုိမူလ ရပ္တည္ခ်က္မွ တစ္လက္မမွ် ေနာက္မဆုတ္ခဲ့ေပ ။၁၉၈၇ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ရက္ေန.တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပါတီတြင္း ေဝဖန္ဆန္းစစ္ေရး အစည္းအေဝး၅၌ (ထုိအစည္းအေဝးတြင္ ဟူေယာင္ဘန္း၏ အမႈကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္) ၁၉၈၄ခုနွစ္ ဇြန္လ၂၈ရက္ေန.တြင္ တိန္.သည္ သူ.ကုိေအာက္ပါအတုိင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေပၚလစ္ဗ်ဴရုိအဖြဲ.ဝင္ ဟူက်ိလီက ဖြင့္ခ်ခဲ့သည္ ။ “ခင္ဗ်ားကုိ ဒီေန.ဒီကုိလာဖုိ. ေခၚရတဲ့အဓိကအေၾကာင္းကေတာ့ ေယာင္ဘန္းအေၾကာင္း ေျပာဖုိ.ပဲ ။ ေဂါင္လွ်ဳိ.က်ီ ၊ ဟူက်ိေဝနဲ. ဝမ္ရူရွီတုိ.၆ ကိစၥကုိ သူကုိင္တြယ္ခဲ့တဲ့ေနရာမွာတင္မက အေျခခံမူ ၄ခ်က္အတည္ျပဳေရးနဲ. လစ္ဘရယ္ဝါဒ ဆန္.က်င္ေရးစတဲ့ေနရာေတြမွာပါ ေယာင္ဘန္းဟာ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးတစ္ေယာက္အေနနဲ. အားနည္းေပ်ာ့ညံ့ခဲ့တယ္ ၊ ဒါဟာအဓိက အားနည္းခ်က္ပဲ”ဟု တိန္.ကေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ တိန္.က ေယာင္ဘန္းကုိ တုိက္ရုိက္အေျပာၾကားခဲ့ပဲ ဟူက်ိလီမွတစ္ဆင့္ သူ၏သတင္းစကားတုိ.ကုိ ေျပာၾကားေစခဲ့သည္ ။ “လစ္ဘရယ္ဝါဒကုိ ဆန္.က်င္တဲ့ေနရာမွာ ေပ်ာ့ညံ့ျခင္းဟာ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးတစ္ေယာက္အေနနဲ. အဓိက အားနည္းခ်က္ျဖစ္တယ္” စသည့္ ျပင္းထန္သည့္ စကားလုံးတုိ.ကုိပင္ ေျပာၾကားေစခဲ့သည္ ။ဤအခ်က္က ေမးခြန္းတစ္ခု ေပၚထြက္လာေစသည္ ။ ေယာင္ဘန္းသည္ အေျခခံအခ်က္မ်ားကုိ မေျပာင္းလဲနုိင္လွ်င္ သူသည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ရာထူးနွင့္ သင့္ေလွ်ာ္ပါေသး၏ေလာ ။ တိန္.ေျပာခဲ့သမွ်တုိ.ကုိ ဟူက်ိလီက ေယာင္ဘန္းအား လုံးေစ့ပတ္ေစ့ တစ္သေဝမတိမ္း ျပန္ေျပာျပခဲ့သည္ ။ သုိ.ေသာ္ ထုိသုိ.ေျပာျပီးသည့္တုိင္ေအာင္ပင္ ဤကိစၥအေပၚတြင္ ေယာင္ဘန္းက ဂရုမစုိက္ သုိ.မဟုတ္ အေလးမထားခဲ့ေပ ။ ဤအျဖစ္အပ်က္တုိ.မွာ ၁၉၈၄ခုနွစ္အတြင္းက ျဖစ္ပြါးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။၁၉၈၅ခုနွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း၌ တိန္.က ဟူက်ိလီနွင့္ လက္ေထာက္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ က်ဳိရွီတုိ.ကုိ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေခၚယူခဲ့သည္ ။ တကယ့္ျပႆနာအစစ္အမွန္မွာ ၾကီးထြားလာေနသည့္ လစ္ဘရယ္ဝါဒ ေရစီးေၾကာင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သူကထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ျပန္သည္ ။ “လူအခ်ဳိ. (ဝမ္ရူရွီကဲ့သုိ.ေသာ လူမ်ားကုိ သူကဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္)သည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ.၏ ျပည္တြင္းနွင့္ ျပည္ပမူဝါဒမ်ားကုိ ဆန္.က်င္မႈျပဳလုပ္ရာ၌ ေယာင္ဘန္း၏ နံမည္ကုိအသုံးျပဳရန္ ေယာင္ဘန္းအားေျမွာက္ပင့္ေပးေနေၾကာင္း တိန္.ကေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ လစ္ဘရယ္ဝါဒ ဆန္.က်င္ေရးနွင့္ပက္သက္ျပီး ေယာင္ဘန္းကုိ ခင္ဗ်ားတုိ. ပုိျပီးေမးျမန္းသင့္တယ္” ဟု သူကေျပာခဲ့သည္ ။ က်ိလီနွင့္ က်ဳိရွီတုိ.က တိန္.ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျပီး တိန္.၏ မွာၾကားခ်က္တုိ.ကို ေယာင္ဘန္းနွင့္ကြ်န္ေတာ္တုိ.အား ဘုိင္ဒုိင္ဟီ (နွစ္စဥ္ေႏြရာသီ၌ ပါတီအရာရွိမ်ား ေတြ.ဆုံေလ့ရွိသည့္ ကမ္းေျခအပန္းေျဖစခန္း)၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။တိန္.သည္ ဤအေၾကာင္းအရာကုိ အၾကိမ္ၾကိမ္အေလးေပး ေျပာၾကားေနေသာေၾကာင့္ သူ၏ပူပန္မႈအား အသင့္ေတာ္ဆုံး တုံ.ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈုး၏ ႒ာနအေနျဖင့္ ဤကိစၥကုိ အေလးေပးေဆြးေႏြးရန္ အစည္းအေဝးတစ္ခု ေခၚယူသင့္သည္ဟု ထုိစဥ္အခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္ေတြးခဲ့မိသည္ ။ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ကူးကုိ ေယာင္ဘန္းအားေျပာျပခဲ့သည္ သုိ.ေသာ္ အစည္းအေဝးကုိ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ေခၚယူမည္လဲဟု ဟူက်ိလီက ေမးေသာအခါ ေယာင္ဘန္း၏ တစ္ခုတည္းေသာအေျဖမွာ ဇင္က်န္းသုိ. သူခရီးထြက္ရဦးမည္ဟူေသာ အေျဖသာျဖစ္သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဇင္က်န္းသုိ. သူတကယ္လည္း ခရီးထြက္ခဲ့ပါသည္ ၊ ဤသုိ.ျဖင့္ အစည္းအေဝးေခၚမည့္ကိစၥမွာ ေရႊ.ဆုိင္းသြားေတာ့သည္ ။ တကယ္တမ္း၌ ဇင္က်န္းသုိ. သူခရီးမထြက္မွီတြင္ ဤကိစၥကို ေျဖရွင္းခဲ့သင့္သည္ သုိ.ေသာ္ ဤကိစၥကုိ အေရးၾကီးသည္ဟု သူမခံယူခဲ့ေပ ။၁၉၈၅ခုနွစ္အတြင္း၌ ေရွာင္ပင္းက ဤကိစၥကုိ ထပ္မံေျပာၾကားလာျပန္သည္ ။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း ။ ၁၉၈၄ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စာေရးဆရာမ်ားအသင္း၏ စတုတၳအၾကိမ္ ကြန္ဂရက္နွင့္ ပက္သက္ေနသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ယုံၾကည္သည္ ။ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဆန္.က်င္ကန္.ကြက္ေဝဖန္မႈမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာညစ္ႏြမ္းမႈ ရွင္းလင္းေရးကန္ပိန္းကုိ ျဗဳန္းစားၾကီးမေျပာမဆုိ ရပ္တန္.အဆုံးသတ္လုိက္ျပီးေနာက္ ထုိအစည္းအေဝးအား က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ေယာင္ဘန္း၏ အၾကံျပဳခ်က္အရ ဗဟိုေကာ္မတီမွ ဤအစည္းအေဝးသုိ. ေပးပုိ.သည့္ သဝဏ္လႊာတြင္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာညစ္ႏြမ္းမႈ ဆန္.က်င္ေရး သုိ.မဟုတ္ လစ္ဘရယ္ဝါဒဆန္.က်င္ေရး စသည္တုိ.ကုိ ေဖာ္ျပမထားေပ ။ သဝဏ္လႊာကုိ စာၾကမ္းေရးသားေနခ်ိန္၌ ေယာင္ဘန္းက “လစ္ဘရယ္ဝါဒ ဆန္.က်င္ေရး”သည္ တျဖည္းျဖည္း ေမွးမွိန္လာျပီ ဆုိသည့္စကားစုကုိ သူထည့္သြင္းလုိေၾကာင္း ေျပာလာသည္ ။ အဖြဲ.အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ ဝန္ၾကီး႒ာနမွလည္း စာေရးဆရာမ်ားအသင္း၏ ေခါင္းေဆာင္မႈတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မည္မဟုတ္ပဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ သူတုိ.ဘာသာ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ထားသည္ ။ လြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အဝရွိေစဖုိ. အထူးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္ ။ဤအခ်က္အားလုံးမွာ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သည့္ မွန္ကန္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားသာျဖစ္သည္ ။ သုိ.ေသာ္ ျပႆနာမွာ ဤကဲ့သုိ.ေသာ လြတ္လပ္မႈမ်ဳိးေအာက္၌ စိတ္ဓာတ္ေရးရာညစ္ႏြမ္းမႈဆန္.က်င္ေရး ကန္ပိန္းအတြင္းက ေဝဖန္ရႈတ္ခ်ခံထားရသည့္ သုိ.မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းခံထားရသည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ.၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာက္ပစ္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္သြားျပီးလွ်င္ ကန္ပိန္းအတြင္း တက္ၾကြစြာပါဝင္ခဲ့သူမ်ားကုိ အစြန္းေရာက္သည့္ သုိ.မဟုတ္ မသင့္ေလွ်ာ္သည့္ ေဝဖန္ခ်က္မ်ား တစ္ခါတစ္ရံ၌ ျပဳလုပ္လာၾကသည္ ။ ေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္သည့္ ကိစၥတြင္မူ “လက္ဝဲသမား” သုိ.မဟုတ္ ကန္ပိန္းအတြင္း တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ား အားလုံးလုိလုိ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရႈံ႔းနိမ့္သြားၾကသည္ ။ဤအခ်က္က ေရွးရုိးစြဲဝါဒီ ဟူက်ားမူနွင့္ တိန္.လီက်န္တုိ.ကုိ တကယ္ပင္အက်ပ္ရုိက္အခက္ေတြ.သြားေစျပီးလွ်င္ ပါတီဝါရင့္မ်ားကုိလည္း စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္ ။ အဆုံး၌ တိန္.၏ စိတ္ဓာတ္ေရးရာညစ္ႏြမ္းမႈ ဆန္.က်င္ေရးကန္ပိန္းအေပၚ သူတုိ.၏မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ထုတ္ရန္အတြက္ စာေပနွင့္အနုပညာေလာကမွ သူမ်ားကုိ ဟူေယာင္ဘန္းက အားေပးအားေျမွာက္ျပဳေနသည္ဟု တိန္.ေရွာင္ပင္း၏စိတ္တြင္ ထင္ျမင္ယူဆလာေစခဲ့သည္ ။ သုိ.ေၾကာင့္သာလွ်င္ သူက က်ိလီနွင့္က်ဳိးရွီတုိ.အား သူ၏အမွာစကားတုိ.ကုိ(လစ္ဘရယ္ဝါဒ ဆန္.က်င္ေရးနွင့္ပက္သက္၍ ပုိမုိေျပာၾကားရန္) ေယာင္ဘန္းထံသုိ. ထပ္ဆင့္ေျပာၾကားရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ သူသုံးစြဲသည့္ စကားလုံးတုိ.မွာ လြန္စြာပင္ျပင္းထန္လွသည္ သူက လူတစ္ခ်ဳိ.သည္ တရုတ္ျပည္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပမူဝါဒမ်ားကုိ ဆန္.က်င္ရန္အတြက္ ေယာင္ဘန္း၏အမည္ကုိ အသုံးျပဳေနၾကေၾကာင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ “တိန္.ေရွာင္ပင္းကုိ ဆန္.က်င္ရန္အတြက္ ေယာင္ဘန္း၏နာမည္ကုိ အသုံးျပဳေနၾကေၾကာင္း” သူကေျပာၾကားခဲ့သည္ ။သုိ.ေသာ္လည္း ေယာင္ဘန္းက အေလးမထားခဲ့ေပ ။ ဤကဲ့သုိ.ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးရုံးမွ အစည္းအေဝးတစ္ခုေခၚယူျပီး ေယာင္ဘန္းကမိန္.ခြန္းစကားေျပာၾကားရသည္ ျပီးေနာက္ တိန္.ထံသုိ.သြားေရာက္ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္သည္ ။ ထိုစဥ္အခ်ိန္ကာလက တိန္.ေရွာင္ပင္းကုိ ဆန္.က်င္ဖို. မည္သုိ.မွ်မျဖစ္နုိင္ေပ ။ အယူအဆအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားနုိင္ျပီး တိန္.ႏွင့္ေဆြးေႏြးနုိင္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ယေန.ထိတုိင္ကြ်န္ေတာ္ မေျဖနုိင္ေသးသည့္ ေမးခြန္းမွာ ဤကိစၥကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေယာင္ဘန္းမ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့သနည္း ၊ ဤကိစၥကို အဘယ့္ေၾကာင့္ သူအေလးအနက္မထားခဲ့ရသနည္း ဆုိသည့္ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္ ။ တိန္.၏လုပ္ရပ္မွာ မေလ်ာ္ကန္ေၾကာင္း ၊ သူ.အေနျဖင့္လည္း မည္သည့္အမွားအယြင္းကုိမွ် မလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သူယုံၾကည္ေကာင္းယုံၾကည္ေနပါလိမ့္မည္ ၊ ထုိ.ေၾကာင့္ သူ၏ရပ္တည္ခ်က္လမ္းေၾကာင္းကုိ ေျပာင္းလဲလုိစိတ္မရွိျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နုိင္ပါလိမ့္မည္ ။ တိန္.နွင့္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ဤကိစၥကို ေျဖရွင္းနုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ ၊ တိန္.အေနျဖင့္ သူ၏ရပ္တည္ခ်က္ကုိ လက္ခံနုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ယုံၾကည္ေန၍ ဤကိစၥကုိ ေရွာင္ရွားေနျခင္းလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နုိင္ပါသည္ ။ ဤအခ်က္အားလုံးက လစ္ဘရယ္ဝါဒ ဆန္.က်င္ေရးနွင့္ပက္သက္၍ ေယာင္ဘန္းသည္ သူနွင့္ေဝးကြာသည္ထက္ပုိ၍ ေဝးကြာသြားျပီဟု ထင္ျမင္ေနသည့္ တိန္.၏ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ပုိ၍ဆုိးရြားသြားေစခဲ့သည္ ။စိတ္ဓာတ္ေရးရာညစ္ႏြမ္းမႈ ဆန္.က်င္ေရးကန္ပိန္းကုိ တိန္.စတင္အဆုိျပဳခဲ့သည့္ ၁၉၈၃ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွစ၍ လူတစ္ခ်ဳိ.က ေယာင္ဘန္း၏နာမည္ကုိ အသုံးခ်၍ လစ္ဘရယ္ဝါဒလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု တိန္.ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ၁၉၈၇ခုနွစ္ ဇူလုိင္လအထိ ျပႆနာမွာ ကန္ပိန္း၏မွန္ကန္မႈနွင့္ပက္သက္၍ အေျခအတင္ျဖစ္ေနမႈကုိ ဗဟုိျပဳေနသည္ ။ သူတုိ.၏ သေဘာကြဲလြဲမႈမွာ ပုိ၍ျပင္းထန္ ပုိ၍ထင္ရွားလာျပီးလွ်င္ သူတုိ.နွစ္ဦးမွာ ပုိ၍ထိပ္တုိက္ေတြ.လာေတာ့သည္ ။လစ္ဘရယ္ဝါဒ ဆန္.က်င္ေရးကန္ပိန္းနွင့္ပက္သက္၍ ေနာက္ဆုံးအျငင္းပြါးမႈမွာ ၁၉၈၆ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း က်င္းပခဲ့သည္. ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ဗဟုိေကာ္မတီ ဆ႒မအၾကိမ္ စုံညီအစည္းအေဝး၏ အဆုံးသတ္ကာလအတြင္း “စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ယဥ္ေက်းသည့္လူ.အဖြဲ.အစည္း တည္ေဆာက္ျခင္းအေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္”ဟူသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္ ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၏ ပထမမူၾကမ္းကုိ ေယာင္ဘန္း၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္ ။ မူၾကမ္း၌ လစ္ဘရယ္ဝါဒ ဆန္.က်င္ေရးနွင့္ ပက္သက္၍ တစ္လုံးတစ္ပါဒမွ် ေဖာ္ျပမထားေပ ။ မူၾကမ္းနွင့္ပက္သက္၍ ဘုိင္ဒုိင္ဟီ၌ ေဆြးေႏြးၾကေသာအခါ ဟူက်ားမူနွင့္ တိန္.လီက်န္တုိ.က လစ္ဘရယ္ဝါဒ ဆန္.က်င္ေရးနွင့္ပက္သက္၍ ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းရန္ အဆုိျပဳၾကေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္အပါအဝင္ လူအမ်ားစုက သေဘာတူေထာက္ခံၾကသည္ ။ ေယာင္ဘန္းက ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းခ်က္ကုိ လက္ခံျခင္းျဖင့္ အေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္ ။သုိ.ေသာ္လည္း ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ဗဟုိေကာ္မတီ ဆ႒မအၾကိမ္စုံညီအစည္းအေဝး၏ အစုအဖြဲ.အဆင့္၌ ေဆြးေႏြးၾကေသာအခါတြင္ လ်ဴတင္းယိ(ပါတီတြင္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ လစ္ဘရယ္ဝါဒလက္ခံသည့္ စာေရးဆရာ)နွင့္ တျခားလူတစ္ခ်ဳိ.က ဤသုိ.ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ဳိးကို သူတုိ.သေဘာမတူေၾကာင္း ေျပာၾကားလာၾကသည္ ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကို မဲခြဲၾကေသာအခါ၌ လ်ဴတင္းယိက မိန္.ခြန္းတစ္ခုကို လက္တမ္းေျပာေတာ့သည္ ။ မိန္.ခြန္း၌ “ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးအတြင္းက ေလးဦးဂုိဏ္းဟာ ‘ဘူဇြာလစ္ဘရယ္ဝါဒ’ ဆုိျပီး လူေတြကို ျပစ္ဒဏ္ခ်ဖုိ.အတြက္ရည္ရြယ္ေျပာဆုိခ်င္တဲ့အခါတိုင္းမွာ ရည္ညႊန္းေျပာၾကားခဲ့တယ္ ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအသုံးအနႈံးကို မသုံးစြဲသင့္ဘူး”ဟု သူကေျပာခဲ့သည္ ။ လ်ဴ၏မိန္.ခြန္းက အစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာသူတစ္ခ်ဳိ.၏ လက္ခုပ္သံမ်ားကုိ ရရွိခဲ့သည္ ။ေရွးရုိးစြဲပါတီဝါရင့္ၾကီး ဝမ္ဇန္းနွင့္ဘုိယိဘုိတုိ.က လစ္ဘရယ္ဝါဒဆန္.က်င္ေရး ဆုိသည့္စကားစုကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ထည့္သြင္းရမည္ဟု မိန္.ခြန္းေျပာၾကရာ သူတုိ.သည္လည္း လက္ခုပ္သံမ်ား ရရွိၾကျပန္သည္ ။ ေယာင္ဘန္းကမူ မေရမရာတုံ.ျပန္သည္ ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကုိ အၾကိမ္မ်ားစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီးျဖစ္ေၾကာင္း လူအမ်ားစုကလည္း အဆုိပါစကားစုကုိ ဆက္လက္ထည့္သြင္းသင့္သည္ဟု ေထာက္ခံသေဘာတူၾကေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ ထိုအခ်က္ကုိ မေျပာင္းလဲပဲ ဆက္လက္ထည့္သြင္းဖုိ. သေဘာတူေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ကေျပာခဲ့သည္ ။တိန္.ေရွာင္ပင္းက အလြန္ေလးနက္စြာေျပာၾကားသည္ ။ “ဘူဇြာလစ္ဘရယ္ဝါဒ ဆန္.က်င္ေရးနွင့္ပက္သက္ျပီး ကြ်န္ေတာ္က သူမ်ားေတြထက္ပုိျပီးေျပာခဲ့တယ္ ၊ ပုိျပီးေတာ့လည္း စြဲစြဲျမဲျမဲနဲ.ေတာက္ေလွ်ာက္ေျပာလာခဲ့တယ္ ။ ဒီအေၾကာင္းအရာကုိ ခုတင္မကဘူး ေနာင္ဆယ္နွစ္ အနွစ္နွစ္ဆယ္ၾကာသည့္တုိင္လည္း ဆက္ျပီးေျပာေနဦးမွာပဲ ။ ဒီစကားလုံးေတြကို ဘယ္တုန္းကေျပာခဲ့တယ္ အတိတ္ကာလတုန္းက ဘယ္သူကေျပာခဲ့တယ္ ဆုိတာေတြက ဘာမွအေရးမပါဘူး ။ ဒါေတြက အေရးမၾကီးဘူး”ဟု သူကေျပာခဲ့သည္ ။ ဤမွ်သာျဖစ္သည္ ။ ေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ သူကခ်မွတ္ေပးလုိက္ေတာ့သည္ ။ တက္ေရာက္လာသူအားလုံး သူတုိ.၏လက္မ်ားကုိေျမွာက္ျပျခင္းျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ စုံညီအစည္းအေဝးက အတည္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့သည္ ။အစည္းအေဝးကုိ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးျဖစ္သည့္ ေယာင္ဘန္းက သဘာပတိအျဖစ္ ဦးစီးက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး သူ၏မျပတ္သားသည့္ ရပ္တည္ခ်က္က တိန္.အားေနာက္ဆုံးအခ်ိန္တြင္ တုိက္ရုိက္ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္သည့္ အေနအထားသုိ.ေရာက္ရွိသြားေစခဲ့သည္ ။ ေယာင္ဘန္းနွင့္ပက္သက္၍ တိန္.၏မေက်နပ္ခ်က္မွာ ျငင္း၍မရနုိင္ေတာ့ေပ ။ အစည္းအေဝးနွင့္ပက္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ေဝျဖန္.ခ်ိသည့္အခါ၌ ေယာင္ဘန္းက အတည္ျပဳလိုက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိသာ ျဖန္.ခ်ိေစခဲ့သည္ ။ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာနွင့္ တိန္.၏မိန္.ခြန္းတို.ကုိ မေဖာ္ျပခဲ့ေပ ။ ဤကိစၥနွင့္ပက္သက္၍ ေနာက္ပုိင္း၌ ဘုိယိဘုိက ေယာင္ဘန္းကုိ တုိက္ခုိက္လာသည္ ။ တိန္.၏မိန္.ခြန္းကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ မျဖန္.ခ်ိရသနည္းဟု သူကေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္ ။အေပၚယံအားျဖင့္ၾကည့္ပါမူ အစည္းအေဝး၌ အျငင္းပြါးၾကျခင္းမွာ လ်ဴတင္းယိ၏ မိန္.ခြန္းနွင့္ပက္သက္၍ တိန္.ကေဝဖန္ျခင္းသာျဖစ္သည္ ။ သုိ.ေသာ္ တကယ္တမ္း၌ တိန္.က ေယာင္ဘန္းကုိ ေဝဖန္ရႈံ.ခ်ျခင္းသာျဖစ္သည္မွာ ရွင္းလင္းထင္ရွားပါသည္ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လ်ဴ၏အျမင္မွာ ေယာင္ဘန္း၏ အယူအဆကုိ ကုိယ္စားျပဳ ထင္ဟပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။သုိ.ေသာ္လည္း ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ဗဟုိေကာ္မတီ ဆ႒မအၾကိမ္စုံညီအစည္းအေဝး၌ အျငင္းပြါးခဲ့ျခင္းသည္ ေယာင္ဘန္းအေပၚထားရွိသည့္ တိန္.၏သေဘာထားကုိ မ်ားစြာေျပာင္းလဲသက္ေရာက္မႈ မရွိခဲ့ေပ ။ ဤအျဖစ္အပ်က္ မျဖစ္ပြါးမွီကတည္းကပင္ ေယာင္ဘန္းကုိ ဖယ္ရွားရန္ တိန္.ကဆုံးျဖတ္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ ။ တိန္.သည္ အေျပာင္းအလဲတြင္ ေခ်ာေခ်ာေမြ.ေမြ.ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ ပါတီတကြန္ဂရက္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းကုိ အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနခဲ့သည္ ။ ထို.ေၾကာင့္ ဤအစည္းအေဝး၌ ဟူအေပၚမေက်နပ္ခ်က္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဟူကုိ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ ဆက္လက္တာဝန္ေပးျခင္း မေပးျခင္းအတြက္ ဤအခ်က္က မည္သုိ.မွ် သက္ေရာက္မႈရွိမည္မဟုတ္ပါ ။ဟူကုိ တိန္.ေဝဖန္ရႈတ္ခ်ျခင္းတြင္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္ ။ ဥပမာအားျဖင့္ ဟူသည္ နႈိင္းနႈိင္းခ်ိန္ခ်ိန္ မလုပ္တတ္ဟု တိန္.ကယုံၾကည္သည္ ။ (ဟူကုိ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ မခန္.မွီကပင္ ဤအခ်က္ကုိ အားနည္းခ်က္အျဖစ္ သူကလက္ခံခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ ။) နုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒတြင္ ဟူသည္ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္အီဆြန္းနွင့္ ရင္းနီွးေႏြးေထြးလြန္းျပီး ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ သာမန္ကာလွ်ံကာ လြယ္လင့္တကူ လုိက္ေလ်ာေပးေလ့ရွိသည္ ။ ဥပမာအားျဖင့္ တရုတ္ျပည္မွ ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ား ေထာက္ပံ့ရန္ ၊ ကုိရီးယား ပုိင္းေလာ့မ်ားကုိ တရုတ္ေလတပ္ အေျခစုိက္စခန္းမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ေပးရန္နွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ တရုတ္ေလတပ္ကုိ ျဖန္.က်က္ခ်ထားေပးရန္ စသည္တုိ.ျဖစ္သည္ ။ ေဘဂ်င္းသုိ. ဟူျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပင္ အဆုိျပဳခ်က္တုိ.ကုိ တိန္.ကပယ္ခ်ခဲ့သည္ ။ ဂ်ပန္နုိင္ငံသုိ. ခရီးထြက္စဥ္ကလည္း ဂ်ပန္လူငယ္ သုံးေထာင္ကုိ တရုတ္ျပည္သုိ. လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ၾကိဳတင္ေဆြးေႏြးမႈမရွိပဲ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္ ။ တိန္.မွာ ကသိကေအာက္ခံစားရသည္ ။ သုိ.ေသာ္ ဟူသည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးျဖစ္ျပီး ကမ္းလွမ္းဖိတ္ေခၚခဲ့ျပီးျဖစ္၍ ေျပာင္းလဲဖုိ.ခက္ေပသည္ ။ ေယာင္ဘန္းသည္ ဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ယာဆူဟီရုိ နာကာဆုိေနနွင့္ ပုဂၢဳိလ္ေရး ေပးစာမ်ား အျပန္အလွန္ေရးသားၾကျပီး သူ၏ေနအိမ္တြင္ ညစာစားပြဲျဖင့္ ဧည့္ခံခဲ့သည္ ။ ဤအခ်က္ကို တိန္.က စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္၍ “တရုတ္ျပည္ဟာ ပုဂၢဳိလ္ေရး သံတမန္ဆက္ဆံမႈကို ဘယ္တုန္းကမွ မက်င့္သုံးခဲ့ဘူး ။ ငါတုိ.ထဲက လူတစ္ခ်ဳိ.မွာ နာကာဆုိေနနဲ. ပုံမွန္ဆက္ဆံနိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္း မရွိဘူးထင္ပါရဲ.”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။မည္သုိ.ပင္ျဖစ္ေစ တိန္.သည္ ဟူ၏ အရည္အခ်င္းမ်ား ၊ အားနည္းခ်က္မ်ားနွင့္ပက္သက္၍ ရွင္းလင္းစြာ လက္ခံထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤအခ်က္မ်ားက သူတုိ.၏ ဆက္ဆံေရးအေပၚ ၾကီးမားစြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိလိမ့္မည္ဟု ကြ်န္ေတာ္မထင္ပါ ။ ဤကိစၥမ်ားနွင့္ပက္သက္၍ တိန္.သည္ ဟူကုိ ေဝဖန္ရႈတ္ခ်ခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ္ျငား ဤအခ်က္မ်ားက ဟူအေပၚ သူ၏ယုံၾကည္မႈနွင့္ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိခဲ့ပါ ။လစ္ဘရယ္ဝါဒအျပင္ တိန္.နွင့္ ဟူအၾကားမွ ဆက္ဆံမႈကုိ သက္ေရာက္ေစသည့္ တျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ ၁၉၈၅ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက (ေဟာင္ေကာင္မွ လူသိမ်ားထင္ရွားသည့္ သတင္းစာဆရာ) လူကန္နွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေယာင္ဘန္း၏ အင္တာဗ်ဴးျဖစ္သည္ ။ ၁၉၈၅ခုနွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္း က်ိလီ ၊ က်ဴိရွီတုိ.နွင့္ ေတြ.ဆုံသည့္ အစည္းအေဝးတစ္ခု၌ လူကန္နွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အင္တာဗ်ဴးအတြင္း ဟူ၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွာ အလြန္ပင္ မေလ်ာ္ကန္လွေၾကာင္း တိန္.က ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ လူကန္က ကြ်န္ေတာ္တုိ.၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ မူဝါဒမ်ားကုိ မႈိခ်ဳိးမွ်စ္ခ်ဳိး ေျပာၾကားခဲ့သည္ ၊ သုိ.ေသာ္ သူ၏မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေယာင္ဘန္းအား ေျမွာက္ပင့္ေပးသည့္ ေျမွာက္လုံးပင့္လုံးမ်ားအျဖစ္ ပုံဖ်က္ဖုံးဖိ၍ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ေယာင္ဘန္းသည္ စကားလုံးမ်ားကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ မစဥ္းစားပဲ ေပါ့ျပက္ျပက္ တုံ.ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ တကယ္တမ္း၌ ေယာင္ဘန္းက သူ.ကုိ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။ ဤအေၾကာင္းကုိ ထုိစဥ္က ကြ်န္ေတာ့္အား အသိမေပးခဲ့ပါ ။၁၉၈၆ခုနွစ္ ေႏြရာသီအတြင္း၌ တိန္.ေရွာင္ပင္းက (တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ) ယန္ရွန္ကြမ္းအား “ေယာင္ဘန္းနဲ. သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တဲ့အေၾကာင္း ခင္ဗ်ားသိသလား”ဟု ေမးခဲ့သည္ ။ မွတ္တမ္းကုိ ရွာဖတ္ရန္ ယန္အား သူကေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ ထုိအေၾကာင္းကုိ ရွန္ကြမ္းက ဘုိင္ဒုိင္ဟီမွ သူျပန္ေရာက္ေသာအခါ ကြ်န္ေတာ့္အားေျပာခဲ့သည္ ။ လူအားေျပာၾကားခဲ့သည့္ ေယာင္ဘန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ ေဘာင္ေက်ာ္ေနသည္ဟု တိန္.ကယူဆေနျပီး အလြန္ပင္စိတ္ဆုိးေနသည္ဟု သူကေျပာခဲ့သည္ ။ ေနာက္ပိုင္း၌ ကြ်န္ေတာ့္ထံသုိ. မိတၱဴတစ္ေစာင္ ပုိ.ေပးရန္ အေထြေထြရုံးအား ရွန္ကမ္းက ညႊန္ၾကားခဲ့သည္ ။လူကန္သည္ ဝါရင့္သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး “လက္ယာသမား”အျဖစ္ တံဆိပ္တပ္ခံရသူျဖစ္သည္ ။ သူသည္ ၁၉၈၇ခုနွစ္အတြင္းက ေဟာင္ေကာင္သုိ. ဝင္ေရာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျပီး ေနာင္တြင္ ဘုိင္ဇင္း(သာမာန္ျပည္သူ) မဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္ ။ ေယာင္ဘန္းနွင့္ အင္တာဗ်ဴးေသာအခါ၌ စကားဝုိင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ဟူေယာင္ဘန္းအား ကမၻာၾကီးက ပုိ၍သိရွိနားလည္လာေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သူကေျပာခဲ့သည္ ။နုိင္ငံ၏ ပုံရိပ္သည္ ေယာင္ဘန္း၏ ပုံရိပ္နွင့္ ဆက္ႏြယ္ပက္သက္ေနေၾကာင္း လူက ေျပာခဲ့သည္ ။ သူက ေယာင္ဘန္းသည္ အသိဥာဏ္ ၾကြယ္ဝ၍ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္ေသာ နုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး လွ်ဳိ.ဝွက္ၾကံစည္မႈမ်ား မည္သည့္အခါမွ် မလုပ္တတ္ေသာသူ ၊ သေဘာထားၾကီးေသာသူ ၊ အသိအျမင္ ပြင့္လင္းမႈရွိ၍ နားလည္နုိင္စြမ္းရွိသူ ၊ အားမာန္အျပည့္ရွိသူ စသည္ျဖင့္ အမႊမ္းတင္ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ ေယာင္ဘန္းအား ေျမွာက္ပင့္ရုံအျပင္ “ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္ကုိ တိန္.အဖိုးၾကီး သက္ရွိထင္ရွားရွိေနတုန္းမွာ ခင္ဗ်ား ဘာျဖစ္လို. လႊဲေျပာင္းတာဝန္မယူတာလဲ ။ ခင္ဗ်ား လႊဲမယူခဲ့ရင္ တကယ္လုိ.မ်ား အနာဂတ္မွာ စစ္တပ္က တပ္မႈးေတြက ခင္ဗ်ားကို ဆန္.က်င္လာခဲ့ရင္ အေျခအေနေတြကုိ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမလဲ ။ အေျခအေနေတြကုိ ခင္ဗ်ား ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ပါ့မလား”ဟု လူကန္းက ေမးျမန္းခဲ့သည္ ။ေယာင္ဘန္းက ဤအေၾကာင္းကုိ သူဘယ္တုန္းကမွ် မစဥ္းစားခဲ့ဖူးေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္ ။ “ေက်ာက္က်ိယန္နဲ. ကြ်န္ေတာ္ဟာ စီးပြါးေရး ၊ ပါတီအေရးေတြနဲ. အလုပ္မ်ားေနၾကတယ္ ။ စစ္တပ္ဟာ ဝါရင့္ၾကီးေတြရဲ. ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္မွာရွိတယ္ ၊ ေလာေလာဆယ္မွာ စစ္တုိက္စရာလည္း မရွိပါဘူး ဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာကုိ ေရွာင္ပင္းပဲ တာဝန္ယူထားပါေစ ။ အဲဒီလုိ စီမံထားျခင္းအားျဖင့္ က်ိယန္နဲ.ကြ်န္ေတာ္ဟာ စီးပြါးေရးနဲ. ပါတီေရးရာ ကိစၥရပ္ေတြကုိ အာရုံစိုက္ျပီး စီမံခန္.ခြဲနုိင္ၾကတယ္”ဟု ေယာင္ဘန္းက ေျဖၾကားခဲ့သည္ ။အင္တာဗ်ဴး၌ ခ်န္ယန္း ၊ ဝမ္ဇန္း ၊ ဟူက်ားမူနွင့္ တိန္.လီက်န္တုိ.နွင့္ပက္သက္၍ ရုိင္းစုိင္းသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား လူကန္းက ေျပာခဲ့ေသးသည္ ။
စကားဝိုင္းက တိန္.၏ မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ မီးထုိးေပမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္ ။ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္နွင့္ပက္သက္သည့္ ရည္ညႊန္းေျပာၾကားခ်က္က သူ.အား အထူးသျဖင့္ မေက်မခ်မ္းျဖစ္ေစသည္ ။ ဤအခ်က္နွင့္ပက္သက္၍ ေယာင္ဘန္း၏ အတြင္းစိတ္ထဲ၌ သူသည္ လူကန္းေျပာသည့္ အခ်က္တုိ.ကုိ သေဘာတူေထာက္ခံေနသည္ဟု တိန္.က အဓိပၸါယ္ဖြင့္ေနေပလိမ့္မည္ ။ေယာင္ဘန္းထံသုိ. အမွာစကားပါးရန္အတြက္ ၁၉၈၅ခုနွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း၌ က်ိလီ ၊ က်ဴိရွီတုိ.နွင့္ ေတြ.ဆုံေျပာၾကားသည့္ စကားဝုိင္းတြင္ တိန္.က လူကန္အင္တာဗ်ဴးကုိ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ ၁၉၈၆ခုနွစ္ ေႏြရာသီအတြင္း ဘုိင္ဒုိင္ဟီ၌ ေတြ.ဆုံသည့္ အစည္းအေဝးတြင္လည္း တိန္.က ထုိအေၾကာင္းကုိ ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ျပီး ယန္ရွန္ကြမ္းကဲ့သုိ.ေသာ ပါတီဝါရင့္မ်ားနွင့္ ဤကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ။လစ္ဘရယ္ဝါဒအေပၚ ထားရွိသည့္ ဟူေယာင္ဘန္း၏ သေဘာထားနွင့္ပက္သက္၍ နဂုိမူလကပင္ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနသည့္ တိန္.အား လူကန္းအင္တာဗ်ဴးက မီးထိုးလႈံ.ေဆာ္ေပးသလုိျဖစ္ျပီး ေယာင္ဘန္းအား ဖယ္ရွားရန္ ဆုံးျဖတ္ေစခဲ့သည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ယူဆသည္ ။၁၉၈၇ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ၌ ေယာင္ဘန္း ရာထူးမွ နႈတ္ထြက္သည္ ၊ သုိ.ေသာ္ ၁၉၈၆ခုနွစ္ ေႏြရာသီအတြင္း ဘုိင္ဒုိင္ဟီ၌ သုိ.မဟုတ္ ထုိ.ထက္ပုိ၍ ေစာစီးစြာကပင္ တိန္.သည္ သူ၏စိတ္ကုိပုိင္းျဖတ္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ ။ တိန္.၏ ေယာင္ဘန္းနွင့္ လူကန္တုိ.၏ အင္တာဗ်ဴးကုိ ေဝဖန္ရႈတ္ခ်မႈမွာ လူသိမ်ားလာသည္ ။ ဥေရာပသုိ. ေယာင္ဘန္းခရီးထြက္ေသာအခါ၌ သတင္းေထာက္မ်ားက ေခါင္းေဆာင္မႈ အေျပာင္းအလဲအေၾကာင္းနွင့္ တိန္.ေရွာင္ပင္း အနားယူမယူတုိ.ကုိ ေမးျမန္းၾကသည္ ။ ေယာင္ဘန္း၏ အက်င့္မွာ သတိသမၸဇဥ္ မျမဲပဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာဆုိမႈပင္ျဖစ္သည္ ။ သူေျပာခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာ တခ်ဳိ.မွာ မေလ်ာ္ကန္လွေပ ။ တိန္.ေရွာင္ပင္း အနားယူေတာ့မည္ဟု ျပည္သူလူထုအတြင္း ထင္ျမင္လာေစရန္ ေယာင္ဘန္းက ဖန္တီးေနသည္ဟု ပါတီဝါရင့္တခ်ဳိ.က အတိအလင္းပင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာၾကသည္ ။ ဤအခ်က္ကလည္း ဟူနွင့္ပက္သက္သည့္ တိန္.၏သေဘာထားကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစသည္ ။ဤအခ်က္မ်ားအရ တိန္.သည္ ယန္ရွန္ကြမ္းနွင့္ တျခားဝါရင့္ ရဲေဘာ္မ်ားအား ၁၉၈၆ခုနွစ္ ေႏြရာသီအတြင္း ဘုိင္ဒုိင္ဟီ၌ သူအၾကီးအက်ယ္မွားသြားခဲ့ေၾကာင္း ၊ ေယာင္ဘန္းကုိ သူလြဲမွားစြာ အကဲျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သူကေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ ဤစကားမွာ အဆုံးအျဖတ္ပင္ျဖစ္သည္ ။ ထိုသုိ.ေျပာျပီးေနာက္ ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ ပါတီကြန္ဂရက္မွစ၍ ဟူသည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သူက သူတုိ.အား ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ တနည္းအားျဖင့္ဆုိရပါက ေယာင္ဘန္းသည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား တိန္.နွင့္ ပါတီဝါရင့္ၾကီးမ်ားက ၁၉၈၆ခုနွစ္ ေႏြရာသီအတြင္း ဘုိင္ဒုိင္ဟီ၌ အျပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ ။တိန္.မည္သုိ.မည္ပုံ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ ၊ မည္သည့္ ပါတီဝါရင့္ၾကီးမ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ဆုိသည္ကုိ ကြ်န္ေတာ္မသိပါ ။ သုိ.ေသာ္လည္း ထုိ.ေနာက္ပုိင္း၌ ယန္ရွန္ကြမ္းနွင့္ ဘုိယိဘုိအပါအဝင္ တျခားပါတီဝါရင့္ၾကီးမ်ား၏ ေယာင္ဘန္းအေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္မွာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္ ။ ထုိ.မတုိင္မွီက ဟူကုိ သူတို.ေဝဖန္သည့္တုိင္ ၊ သူ၏တခ်ဳိ.ေျပာစကားမ်ားကုိ သေဘာမတူသည့္တုိင္ သူတုိ.သည္ ဟူအား ေလးစားမႈတခ်ဳိ. ျပသခဲ့ၾကေသးသည္ ။ ေနာက္ပုိင္း၌မူကား သူတုိ.၏ မေလးစားမႈ ၊ မေက်နပ္မႈနွင့္ အေလးမထားမႈတုိ.မွာ အေပၚယံမ်က္နွာျပင္သုိ.တုိင္ ေပၚထြက္လာခဲ့ေတာ့သည္ ။ဤအခ်က္အားလုံးသည္ ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိေကာ္မတီ ဆ႒မအၾကိမ္စုံညီအစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းအဆုိျပဳမည့္ “စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ယဥ္ေက်းသည့္လူ.အဖြဲ.အစည္း တည္ေဆာက္ျခင္းအေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္”ဟူသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကုိ ေယာင္ဘန္း ျပဳစုေနစဥ္ကာလအတြင္း ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္ ။ မူၾကမ္းကုိ ေဆြးေႏြးေနစဥ္ကာလအတြင္း အတည္မျပဳနုိင္ခဲ့ေပ ။ အေသးအဖြဲအခ်က္အနည္းငယ္ကုိ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္သာမက လူမ်ားစြာက ၎သည္ အေျခခံအားျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေလွ်ာက္ပတ္မႈမရွိဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကျပီး တခ်ဳိ.ကဆုိလွ်င္ ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳခ်က္သည္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ပါ၏ေလာဟူ၍ပင္ သံသယ ဝင္ေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္းတြင္ ေရွးရုိးစြဲ အယူဝါဒျပင္းထန္သည့္ တိန္.လီက်န္က မိန္.ခြန္းတစ္ခုေျပာၾကားျပီး မူလအဆုိျပဳထားသည္နွင့္ လုံးဝကြဲျပားျခားနား၍ တိန္.ေရွာင္ပင္းကုိ မ်ားစြာကုိးကားထားသည့္ မူၾကမ္းတစ္ေစာင္ကုိ တင္ျပလာသည္ ။ တိန္.ေရွာင္ပင္းက တိန္.လီက်န္၏ မိန္.ခြန္းနွင့္ သူ၏မူၾကမ္းကုိ သေဘာမတူခဲ့ေပ ။ “တိန္.လီက်န္က ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာေတြကုိ ကုိးကားထားေပမယ့္ သူ.ရဲ.ရည္ရြယ္ခ်က္က ကြ်န္ေတာ္တုိ.ကို လက္ဝဲစြန္းကုိ တြန္းပုိ.ဖုိ.ျဖစ္ေနတယ္”ဟု သူကေျပာခဲ့သည္ ။ သုိ.ေသာ္ အမ်ားစုက နဂုိမူလ မူၾကမ္းကုိ သေဘာမတူၾကသျဖင့္ အတည္မျပဳနုိင္ေပ ။ဘုိင္ဒုိင္ဟီမွျပန္လာျပီးေနာက္ ဤကဲ့သုိ.ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးတစ္ခု လုိအပ္သည္ဟု သူယူဆေၾကာင္း သုိ.ေသာ္ သေဘာမတူမႈ အမ်ားအျပားရွိေနျခင္းက သူ.ကုိ အက်ဥ္းအက်ပ္ထဲသုိ. တြန္းပုိ.ေနေၾကာင္း ေယာင္ဘန္းက သူ၏အတြင္းေရးမႈး ရွန္ဘိဂ်င္မွတစ္ဆင့္ ကြ်န္ေတာ့္အားေျပာၾကားလာသည္ ။ ကြ်န္ေတာ္၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ သူကၾကားလုိေနသည္ ။ ဤသုိ.ေသာ ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳခ်က္မ်ဳိး အမွန္တကယ္ လုိအပ္သလားဆုိသည္ကုိ ကြ်န္ေတာ္ အျမဲလိုပင္ စဥ္းစားမိေၾကာင္း သုိ.ေသာ္ ေယာင္ဘန္းက လုိအပ္သည္ဟု ယုံၾကည္ပါက ေထာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ျပန္ေျပာခဲ့သည္ ။ ဆန္.က်င္ဖက္ ေျပာဆုိမႈမ်ားနွင့္ပက္သက္၍မူ ကြ်န္ေတာ္တုိ.အေနျဖင့္ လက္ခံနုိင္ပါက ထည့္သြင္းလက္ခံသြားျပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရန္ ဆြဲေဆာင္စည္းရုံးရေပမည္ ။ ထုိ.ေနာက္တြင္မူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေထာက္ခံရန္ ကြ်န္ေတာ္တက္ၾကြစြာျပင္ဆင္ေတာ့သည္ ။ အၾကိမ္မ်ားစြာ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ျပီးေနာက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္ ။၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ဗဟုိေကာ္မတီ ဆ႒မအၾကိမ္ စုံညီအစည္းအေဝး၌ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးၾကေသာအခါ “ျပည္သူလူထုအား ကြန္ျမဴနစ္စိတ္ဓာတ္ ခုိင္မာေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း”ဟူသည့္စာေၾကာင္း ထည့္သြင္းရန္သင့္မသင့္ ေဆြးေႏြးၾကသည္ ။ ဤအခ်က္သည္ ကြန္ျမဴနစ္အေတြးအေခၚကုိ တစ္နုိင္ငံလုံးအနွံ. သင္ၾကားေပးမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္ ။ ဟူက်ားမူနွင့္ တိန္.လီက်န္တုိ.က ၎ကုိထည့္သြင္းရန္ အဆုိျပဳၾကျပီး ခ်န္ယန္က သေဘာတူေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္ ။ ေယာင္ဘန္းနွင့္ စာၾကမ္းျပဳစုေရးအဖြဲ.ဝင္ရဲေဘာ္မ်ားက သေဘာမတူၾကေပ ။ “ကြန္ျမဴနစ္ပညာေရး အစီအစဥ္”ကုိ သာမာန္ျပည္သူလူထုအတြင္း (ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္း၌သာမက) ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းသည္ လက္ေတြ.မက်ဟု သူတုိ.က ယူဆၾကသည္ ။ သုိ.ေသာ္လည္း ခ်န္ယန္းက သေဘာတူေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျပီးျဖစ္၍ ၎မွာ ကုိင္တြယ္ရခက္သည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေနသည္ ။စာပုိဒ္ကုိ ျဖဳတ္ပယ္ရန္အတြက္ ဥကၠ႒ၾကီးေမာ္၏ “ဒီမိုကေရစီသစ္ဆီသုိ.” ဆိုသည့္ စကားကုိ ကြ်န္ေတာ္က ကုိးကားခဲ့သည္ ။ ဥကၠ႒ၾကီးေမာ္က “ကြ်န္ေတာ္တုိ.ရဲ. စနစ္က ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ျဖစ္တယ္ ၊ သုိ.ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ.ရဲ. လက္ရွိမူဝါဒကေတာ့ ဒီမုိကေရစီသစ္ျဖစ္တယ္”ဟု ေျပာခဲ့သည္ ။ ဤအခ်က္ကုိ ရဲေဘာ္ေယာင္ဘန္းက သေဘာတူသည္ ။ ထုိ.ေၾကာင့္ စာတစ္ေစာင္ကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ. ၂ေယာက္ပူးတြဲလက္မွတ္ေရးထိုးကာ တိန္.ေရွာင္ပင္းနွင့္ ခ်န္ယန္းထံသုိ. ေပးပုိ.ခဲ့သည္ ။ တိန္.ေရွာင္ပင္းက ကြ်န္ေတာ္တုိ.နွင့္သေဘာတူေၾကာင္း အလွ်င္အျမန္ပင္ အေၾကာင္းျပန္သည္ ။ ထုိ.ေၾကာင့္ ခ်န္ယန္က အျပင္းအထန္ မေတာင္းဆုိေတာ့ေပ ။ ဤနည္းျဖင့္ ျပႆနာမွာ ေျပလည္သြားခဲ့သည္ ။ဤကာလအတြင္း၌ ေယာင္ဘန္း၏ လုပ္ပုံကုိင္ပုံ ၊ နုိင္ငံျခားေရးရာမူဝါဒ ၊ စီးပြါးေရးမူဝါဒနွင့္ ပါတီျပန္လည္ဖြဲ.စည္းေရး တုိ.နွင့္ပက္သက္၍ ပါတီဝါရင့္ၾကီးမ်ား၏ ေဝဖန္မႈမ်ားမွာ ျပည္သူလူထုအတြင္း ျပန္.နွံ.လာေနခဲ့သည္ ။ ဤကိစၥ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းမွာ ဘုိင္ဒုိင္ဟီတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္တုိ.၌ အေျခခံသည္ ။ ဟူသည္ ပါတီအုပ္ခ်ဳပ္မႈအပုိင္းတြင္ အာရုံစိုက္မႈမရွိပဲ စီးပြါးေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလြန္အမင္း ပါဝင္ပက္သက္ေနသည္ဟုလည္း သူတုိ.က ေျပာၾကသည္ ။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတစ္ခု၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးတစ္ေယာက္သည္ အရင္းရွင္နုိင္ငံမ်ားသုိ. အလည္အပတ္ခရီးထြက္ရန္ ဤမွ်အထိ စိတ္အားမထက္သန္သင့္ေၾကာင္း သူတုိ.ကေျပာၾကသည္ ။ သူသည္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ သာမာန္ျပည္သူမ်ား၏ ေပးစာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ေၾကာင္းနွင့္ ေက်းလက္ေဒသ အမ်ားအျပားသုိ. ခရီးထြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာမ်ား၏ ေရးသားခ်က္မ်ားကုိလည္း သူတုိ.ကေလွာင္ေျပာင္ခနဲ.ၾကသည္ ။ဤသုိ.ေသာအခ်ိန္အတြင္း၌ ေယာင္ဘန္းအေနျဖင့္ မည္သည့္ကိစၥကုိမွ် မျပဳလုပ္နုိင္ေပ ။ အတြင္းဝန္ရုံးအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေယာင္ဘန္း၏ အၾကံျပဳခ်က္အမ်ားအျပားသည္ ကန္.သတ္ခံေနရျပီး ဝါရင့္ၾကီးမ်ား၏ ပယ္ခ်မႈခံေနရသည္ ။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သူအလုပ္လုပ္ရသည္မွာ မ်ားစြာခက္ခဲလာသည္ ။
ရဲေဘာ္ေရွာင္ပင္းနွင့္သူ စကားေျပာျဖစ္ေၾကာင္း ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ဗဟုိေကာ္မတီ ဆ႒မအၾကိမ္ စုံညီအစည္းအေဝးျပီးေနာက္ သိပ္မၾကာျမင့္မွီကာလအတြင္း၌ ေယာင္ဘန္းကကြ်န္ေတာ့္အားေျပာၾကားလာသည္ ။ တိန္.က သူသည္ တည္ဆဲေပၚလစ္ဗ်ဴိရုိေကာ္မတီနွင့္ ဗဟုိအၾကံေပးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ေနရာမ်ားမွ နုတ္ထြက္ေတာ့မည္ဟု ေျပာသည္ ။ ေယာင္ဘန္းအား သူ၏ေနရာကုိ ဆက္လက္ခံယူေစလုိျပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးေနရာကုိ ငယ္ရြယ္သူတစ္ဦးအား ေပးအပ္လုိသည္ ။ အကယ္၍ ဤအစီအစဥ္သာ ျဖစ္ေျမာက္ပါက ပါတီဝါရင့္အမ်ားအျပား အနားယူၾကလိမ့္မည္ဟု တိန္.ကဟူအားေျပာသည္ ။ ေယာင္ဘန္းက ကြ်န္ေတာ့္အား အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးေနရာ ေပးအပ္ရန္ အၾကံျပဳခဲ့ေၾကာင္း အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကြ်န္ေတာ္သည္ သူ.ထက္ငယ္ရြယ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုိ၍ငယ္ရြယ္သည့္သူမ်ားမွာ ထုိရာထူးအတြက္ အသင့္မျဖစ္ေသးေၾကာင္းျဖင့္ အၾကံျပဳခဲ့သည္ဟု ကြ်န္ေတာ့္အား ေျပာျပသည္ ။သူအနားယူမည္ မယူမည္ သုိ.မဟုတ္ ေယာင္ဘန္းက မည္သည့္တာဝန္မ်ားကုိ ယူရမည္ဆုိသည္တုိ.ကုိ ကြ်န္ေတာ့္အား တိန္.က ဘယ္တုန္းကမွ မေျပာခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ ထုိစဥ္က မည္သုိ.မွ် မွတ္ခ်က္မခ်နုိင္ခဲ့ပါ ။ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးရာထူးအတြက္ ကြ်န္ေတာ့္အား ေထာက္ခံအၾကံျပဳျခင္းအတြက္မူ “အသက္ ၆၀နဲ.၇၀ အရြယ္ရွိေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြၾကားမွာ ခင္ဗ်ားဟာ အသင့္ေတာ္ဆုံးလူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ မၾကာခဏေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္ ။ ခင္ဗ်ားနဲ.ကြ်န္ေတာ္ဟာ အသက္တူ အရြယ္တူေတြပဲေလ ၊ အဲဒီေတာ့ တကယ္လို. ခင္ဗ်ားကမ်ား အနားယူခဲ့မယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ. ခင္ဗ်ားေနရာကုိ ဘယ္လုိလုပ္ျပီး ဆက္ခံနုိင္မွာလဲ ။ အဲဒီလုိလုပ္ရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပုိျပီးေတာ့ငယ္တဲ့ တျခားတစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ ေပးအပ္သင့္တယ္”ဟု ကြ်န္ေတာ္က ေယာင္ဘန္းအားျပန္ေျပာခဲ့သည္ ။
“ပုိျပီးေတာ့ငယ္တဲ့သူေတြက ဒီရာထူးအတြက္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူးဆုိရင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးေနရာအတြက္ လစ္လပ္ေနရာအျဖစ္ စဥ္းစားလုိ.ရတာပဲ ။ တည္ဆဲေပၚလစ္ဗ်ဴရုိေကာ္မတီနဲ.ေပၚလစ္ဗ်ဴရုိတုိ.ကုိ တည္ဆဲေပၚလစ္ဗ်ဴရုိအဖြဲ.ဝင္ေတြထဲကေန ဥကၠ႒ေနရာကုိ အလွည့္က် တာဝန္ယူၾကီးၾကပ္လို.ရတာပဲ ။ ဒီနည္းအားျဖင့္ ငယ္ရြယ္ေသးတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြကုိ ေလ့က်င့္ေပးနုိင္တယ္”ဟုလည္း ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့သည္ ။ေယာင္ဘန္းက ကြ်န္ေတာ္၏ အၾကံျပဳခ်က္အား စဥ္းစားမည္ဟု ေျပာသည္ ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ.၏ စကားဝုိင္းမွာ ပံုမွန္လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ အစည္းအေဝးေဆြးေႏြးမႈမ်ဳိးမဟုတ္သည္ကတစ္ေၾကာင္း ၊ တိန္.၏အၾကံျပဳခ်က္နွင့္ သူကျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ပုံတုိ.ကုိ ကြ်န္ေတာ့္အား ျပန္လည္ေျပာျပေနျခင္းမွ်သာျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္သည္ ထုိအခ်ိန္က သာမာန္ကာလွ်ံကာမွ်သာ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ ပုိ၍အေရးၾကီးသည့္အခ်က္မွာ ကြ်န္ေတာ္သည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး မလုပ္လုိပဲ စီးပြါးေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ၾကီးၾကပ္ရန္အတြက္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေနရာကုိသာ ဆက္လက္ရယူလုိသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္ ။ တိန္.ေျပာသည့္အခ်က္တုိ.ကုိ ေျပာျပေနစဥ္၌ ဟူသည္ ေအးေဆးတည္ျငိမ္ေနျပီး စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေနသည့္ပုံမရွိေပ ။၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ဗဟုိေကာ္မတီ ဆ႒မအၾကိမ္ စုံညီအစည္းအေဝးျပီးသြားျပီးေနာက္ ရဲေဘာ္ေယာင္ဘန္းသည္ ရႊင္လန္းတက္ၾကြေနဟန္ရွိျပီး သူ၏အလုပ္အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားေနသည့္ပုံရွိသည္ ။ သူသည္ ဂ်န္စုျပည္နယ္ ၊ ရွန္ဟုိင္းနွင့္ တျခားေနရာမ်ားစြာသုိ. ခရီးထြက္ခဲ့သည္ ။ သူသည္ မိန္.ခြန္းမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ျပီး သတင္းစာမ်ားတြင္ အထင္ကရ ေဖာ္ျပပါရွိေနသည့္အတြက္ ေပ်ာ္ေမြ.ေနဟန္ရွိသည္ ။ သူသည္ တိန္.၏စကားမ်ားကုိ “ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းကို ေသြးသစ္ေလာင္းရန္”အတြက္ အဆုိျပဳမႈအျဖစ္ သာမာန္မွ်သာ ယူဆေန၍ တိန္.ကအနားယူမည္ ၊ သူကတိန္.၏လက္ရွိေနရာကုိ ဆက္ခံရယူကာ တျခားပါတီဝါရင့္ၾကီးမ်ား အမ်ားအျပားလည္း အနားယူသြားလိမ့္မည္ဟု ရုိးစင္းစြာ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူေနသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ခံစားမိသည္ ။ သူ.အေပၚထားရွိသည့္ တိန္.၏သေဘာထားမ်ား အေျခခံက်က်ေျပာင္းလဲသြားသည္ကုိ သတိမျပဳမိေသာေၾကာင့္ ဤသုိ.အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူဆေနျခင္းလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နုိင္ပါသည္ ။


၁၉၈၆ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း၌ ျမိဳ.ၾကီးေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္ ။ ရွန္ဟုိင္းတြင္ သူတုိ.၏ အင္အားမွာ အလြန္ပင္မ်ားျပားလွသည္ ။ လမ္းေပၚဆႏၵျပပြဲမ်ားသာမက ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ျမဴနီစီပါယ္ အစုိးရအေဆာက္အအုံမ်ားကုိပါ ဝင္ေရာက္သိမ္းပုိက္ခဲ့ၾကသည္ ၇ ။
ဤအျဖစ္အပ်က္က တိန္.ေရွာင္ပင္းကုိ တုန္လႈပ္သြားေစခဲ့သည္ ။ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန.၌ သူက ေယာင္ဘန္း၊ ဝမ္လီ၊ ဟူက်ိလီ၊ လီပင္း၊ ပညာေရးဝန္ၾကီး ေဟဒုန္ခ်န္းနွင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ.ကုိ သူ၏ေနအိမ္သုိ. ဆင့္ေခၚ၍ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ။ “မၾကာခင္က ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲေတြဟာ သူ.အလုိလုိျဖစ္လာတာမဟုတ္ဖူး ။ ဒါေတြဟာ ဘူဇြာလစ္ဘရယ္ဝါဒကုိ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ မထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္းရဲ. ရလာဒ္ေတြပဲ”ဟု သူကေျပာသည္ ။ သူက အစုိးရဆန္.က်င္သူ နကၡတၱရူပေဗဒပညာရွင္ ဖန္လီက်ီနွင့္ လစ္ဘရယ္စာေရးဆရာ ဝမ္ရူဝန္တုိ.၏နာမည္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျပီး ဝမ္ရူဝန္အား ပါတီမွ မထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ေယာင္ဘန္းအား ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့သည္ ။ ဤသုိ.လုပ္ဖုိ. ေယာင္ဘန္းအား ကာလရွည္ၾကာစြာကတည္းကပင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ မလုပ္ခဲ့သနည္း ။ ဆႏၵျပပြဲမ်ားနွင့္ပက္သက္၍မူ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္နည္းလမ္းမ်ားကုိ သုံးပင္သုံးရပါေစ ၎တုိ.ကုိ ျငိမ္သက္သြားေအာင္ ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု သူက အဆုိျပဳခဲ့သည္ ။


တကယ္တမ္း၌ တိန္.သည္ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲမ်ားနွင့္ပက္သက္၍ တာဝန္အားလုံးကုိ ေယာင္ဘန္းအေပၚသုိ. ပုံခ်ေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ ဤစိတ္လႈပ္ရွားေပါက္ကြဲမႈက လစ္ဘရယ္ဝါဒနွင့္ပက္သက္၍ သူနွင့္ဟူအၾကားက ပုိ၍ နက္ရႈိင္းလာသည့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈကုိ ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ တိန္.၏မိန္.ခြန္းကုိ ခ်က္ခ်င္းပင္ပုံနွိပ္လုိက္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႒ာန အဆင့္ဆင့္သုိ. ျဖန္.ခ်ိခဲ့သည္ ။ ထုိ.ေၾကာင့္ ဤကိစၥကုိ လူအမ်ားအျပား သိရွိခဲ့ၾကသည္ ။
ဇန္နဝါရီလ ၄ရက္ေန.၌ တိန္.၏ေနအိမ္သုိ. အစည္းအေဝးတစ္ခုတက္ေရာက္ရန္ ဆင့္ေခၚစာတစ္ေစာင္ ကြ်န္ေတာ္ရရွိခဲ့သည္ ။ နံနက္ ၁၀နာရီခန္.တြင္ ကြ်န္ေတာ္ေရာက္သြားခ်ိန္၌ ခ်န္ယန္း ၊ ဝမ္လီ ၊ ယန္ရွန္ကြမ္း ၊ ဘုိယိဘုိ ၊ ဝမ္ဇန္းနွင့္ ပန္ဇန္းတုိ. ေရာက္ရွိေနၾကေပျပီ ။ လူအားလုံးစုံသြားသည့္အခါ၌ ကြ်န္ေတာ္တုိ.ကုိ ျပသရန္ တိန္.က စာတစ္ေစာင္ကုိ ဆြဲထုတ္လုိက္သည္ ။


စာမွာ ေယာင္ဘန္း၏ နႈတ္ထြက္စာျဖစ္ျပီး တိန္.ထံသုိ. လိပ္မူထားသည္ ။ စာပါအေၾကာင္းအရာမွာ သူ(ဟူေယာင္ဘန္း)သည္ ဦးေဆာင္မႈျပဳလုပ္ရာ၌ အဆင္ျခင္နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ပက္သက္၍ မုိက္မဲသည့္ အမွားအယြင္းမ်ား ျပဳလုပ္မိခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္ ။ သုိ.ေသာ္ သူအဓိကထားေရးသားထားသည္မွာ သူသည္ အေျခခံမူ ၄ခ်က္ကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနွင့္ လစ္ဘရယ္ဝါဒ ဆန္.က်င္ေရးတုိ.တြင္ အားနည္းေပ်ာ့ညံ့ခဲ့ေၾကာင္း ၊ သူ၏သေဘာထားမွာ မျပတ္သားခဲ့ေၾကာင္း ထုိ.ေၾကာင့္ လစ္ဘရယ္ဝါဒ ေရစီးေၾကာင္း ပ်ံ.နွံ.လာခဲ့ျပီးလွ်င္ သူသည္ လူယုတ္မာတခ်ဳိ.ကုိ အကာအကြယ္ေပးသလုိျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္ ။ သူျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမွားအယြင္းမ်ားမွာ ဆုိးရြားလွသျဖင့္ သူ၏အေတြးအေခၚကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္နွင့္ ပါတီသုိ. အစီရင္ခံတင္ျပနုိင္ရန္အတြက္ သူ.အားနႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳပါရန္ ေဖာ္ျပထားသည္ ။


အစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာသူအားလုံး စာကုိဖတ္ျပီးသြားခ်ိန္၌ နႈတ္ထြက္စာကုိ လက္ခံသင့္သည္ဟု တိန္.ကေျပာသည္ ။ မည္သူကမွ် မကန္.ကြက္ၾကေပ ။ ေယာင္ဘန္း ရာထူးမွနႈတ္ထြက္ျပီးခ်ိန္၌ ေက်ာက္က်ိယန္ ၊ ဘုိယိဘုိ၊ ယန္ရွန္ကြမ္းနွင့္ ဝမ္လီတုိ.သည္ တည္ဆဲေပၚလစ္ဗ်ဴရုိေကာ္မတီကုိ ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ ပါတီကြန္ဂရက္ က်င္းပခ်ိန္အထိ ဦးေဆာင္သြားရန္ တိန္.ကေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ ဟူက်ားမူသည္ အတြင္းဝန္ရုံး၏ ေန.စဥ္အေရးအရာမ်ားကုိ စီမံခန္.ခြဲေနသည့္ လက္ရွိအတြင္းေရးမႈးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ.အားထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္က အၾကံျပဳရာ တိန္.က သေဘာတူလက္ခံသည္ ။
ထုိသုိ.ျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ဦးေဆာင္သည့္ ငါးဦးအဖြဲ. ေပၚေပါက္လာျပီးလွ်င္ ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ပါတီကြန္ဂရက္ထိတုိင္ တည္ဆဲေပၚလစ္ဗ်ဴရုိေကာ္မတီ၏ ေန.စဥ္ကိစၥအဝဝကုိ စီမံခန္.ခြဲခဲ့သည္ ။ ေယာင္ဘန္း၏ ကိစၥနွင့္ပက္သက္၍မူ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳနုိင္သည္ဟု တိန္.ကေျပာသည္ ။ ျပည္တြင္းျပည္ပ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်နုိင္ရန္အတြက္ သူ၏ တည္ဆဲေပၚလစ္ဗ်ဴရုိေကာ္မတီအဖြဲ.ဝင္အျဖစ္ တည္ရွိမႈကုိ ဆက္လက္ထားရွိနုိင္သည္ ။ ေယာင္ဘန္း၏ ကိစၥအား ေဝဖန္ဆန္းစစ္ရန္နွင့္ျပဳျပင္ဆုံးမရန္အတြက္ ဗဟုိအၾကံေပးအဖြဲ.အေနျဖင့္ ပါတီတြင္းေဝဖန္ဆန္းစစ္ေရး အစည္းအေဝး ေခၚယူနုိင္ျပီးလွ်င္ သူ၏နႈတ္ထြက္ျခင္းအား ဗဟုိေကာ္မတီစုံညီအစည္းအေဝးတြင္ ေၾကညာမည့္အစား အက်ယ္ခ်ဲ.ေပၚလစ္ဗ်ဴရုိ အစည္းအေဝးတြင္ ေၾကညာရန္လည္း သူကေျပာၾကားခဲ့သည္ ။


စုံညီအစည္းအေဝးမျပဳလုပ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ လူအမ်ား၏ အံ့ဩတုန္လႈပ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္နွင့္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ျပီး နႈတ္ထြက္လႊာကုိ အတည္မျပဳနုိင္မွာ စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္မျဖစ္နုိင္ဟု ထုိစဥ္က ကြ်န္ေတာ္ယုံၾကည္ခဲ့သည္ ။ တကယ္တမ္းတြင္ ဤလုပ္နည္းလုပ္ဟန္မွာ ပါတီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္ ။ သုိ.ေသာ္ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပႆနာကုိ အညင္သာဆုံး ေျဖရွင္းလုိျခင္းျဖစ္သည္ ။ တိန္.ေျပာသည့္အခ်က္နွင့္ပက္သက္၍ မည္သည့္ရဲေဘာ္ကမွ် ကြဲျပားသည့္အျမင္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမျပဳခဲ့ေပ ။
အစည္းအေဝးတြင္ ခ်န္ယန္းသည္ တျခားသူအားလုံးထက္ပုိ၍ တက္ၾကြေနခဲ့သည္ ။ သူသည္ အဖြဲ.အစည္း၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ပုိ၍အာရုံစုိက္ စုိးရိမ္ေနဟန္ရွိသည္ ။ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး၏ နႈတ္ထြက္လႊာကုိ ေပၚလစ္ဗ်ဴရုိအစည္းအေဝးတြင္ လက္ခံအတည္ျပဳျခင္းနွင့္ပက္သက္၍ ျပည္တြင္းနွင့္နုိင္ငံတကာမွ ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ကုိ သူကစုိးရိမ္ေနသည္ ။ ထုိ.ေၾကာင့္ ဤအခ်က္ကုိ သူကေထာက္ျပျပီး ၎သည္တရားဝင္၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္ ကုိက္ညီေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ဖုိ. ေျပာဆုိသည္ ။


တိန္.ကုိယ္တုိင္ကမူ ဤကဲ့သုိ.ေသာ ကိစၥမ်ားကုိ ဘယ္တုန္းကမွ အေလးအနက္မထားခဲ့ေပ ။ ေယာင္ဘန္း၏ ကိစၥကုိ ကုိင္တြယ္ပုံနွင့္ပက္သက္၍ (အထူးသျဖင့္ ဗဟုိေကာ္မရွင္၏ ပါတီတြင္းေဝဖန္ဆန္းစစ္ေရး အစည္းအေဝး၌ သူ.အား ေဝဖန္ရႈတ္ခ်မႈမ်ားနွင့္ပက္သက္၍) ေခါင္းေဆာင္မႈ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရာတြင္ တရားမဝင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ က်င့္သုံးခဲ့သည္ဟု ျပည္တြင္းနွင့္ နုိင္ငံတကာမွ ေဝဖန္မႈမ်ား အမွန္တကယ္လည္း ေပၚထြက္ခဲ့သည္ ။
တိန္.ေရွာင္ပင္း၏ ေနအိမ္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္သည့္ ကာလအတြင္း၌ ပါတီဝါရင့္ၾကီး လီရွန္နင္းသည္ ရွန္ဟုိင္းတြင္ေရာက္ေနသည္ ။ အစည္းအေဝးအျပီး၌ သူ.အားအေၾကာင္းၾကားရန္နွင့္ သူ.အျမင္ကုိ ေတာင္းခံရန္ တိန္.ေရွာင္ပင္းက ယန္ရွန္ကြမ္းအား ရွန္ဟုိင္းသုိ. ခ်က္ခ်င္းပင္ ေစလႊတ္ခဲ့သည္ ။ မည္သုိ.ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ယန္ရွန္ကြမ္းက လီရွန္နင္းအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားျပီးခ်ိန္၌ အဆုံးအျဖတ္နွင့္ပက္သက္၍ လီက လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေက်နပ္အားရစြာ ေထာက္ခံသည္ ။ သူ.အဖုိ.မွာကား အိပ္မက္တစ္ခု လက္ေတြ.အေကာင္အထည္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ “ဒီေကာင္ အသုံးမက်ဘူးဆုိတာကုိ တစ္ေလွ်ာက္လုံး ကြန္ေတာ္သိေနခဲ့တယ္”ဟု သူက ယန္အားေျပာသည္ ။


သူက ဟူသည္ က်ေလာက္ေအာင္အေျပာေကာင္းျပီး ပရိယာယ္ၾကြယ္သည္ဟုလည္း ေျပာေသးသည္ ။ မၾကာေသးမွီကာလအတြင္းက ရွန္ဟုိင္းသုိ. ေယာင္ဘန္းေရာက္လာခဲ့ရာ ၊ သူ.အားေတြ.ဆုံခြင့္ရရန္ လီကေတာင္းပန္ခဲ့ေၾကာင္း သုိ.ေသာ္ ေယာင္ဘန္းသည္ သူ၏ေတာင္းဆုိမႈအား ျငင္းပယ္ရဲသည္အထိ သတၱိေကာင္းေၾကာင္း လီကေျပာသည္ ။ လီသည္ ဟူအေပၚသူ၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား ဆက္လက္ေပါက္ကြဲေနခဲ့သည္။ ကြ်န္ေတာ့္အား အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ ေခတၱခန္.အပ္မည့္ကိစၥနွင့္ပက္သက္၍လည္း သူက သေဘာတူသည္ ။ သုိ.ေသာ္ “က်ိယန္ဟာ နုိင္ငံျခားအေတြးအေခၚေတြ အမ်ားၾကီးရွိေနတယ္ ။ ဒီလုိဆက္ျပီးစခန္းသြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ လက္မခံနုိင္ဘူး ။ ဒီအေၾကာင္းသူ.ကုိေျပာလုိက္ပါ”ဟု သူက ယန္ရွန္ကြမ္းအား ေျပာခဲ့သည္ ။


၁၉၈၇ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန.တြင္ ဘုိယိဘုိ ၊ ယန္ရွန္ကြမ္း ၊ ဝမ္လီ ၊ ဟူက်ိလီနွင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ.သည္ ငါးဦးအဖြဲ.၏ ပထမဆုံးအၾကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပခဲ့ျပီး ပါတီတြင္းေဝဖန္ဆန္းစစ္ေရး အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးညွိနႈိင္းခဲ့ၾကသည္ ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ.သည္ ပါတီတြင္းေဝဖန္ဆန္းစစ္ေရး အစည္းအေဝးတြင္ ေဝဖန္ၾကမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ေလသံကုိ တတ္နုိင္သမွ် အေပ်ာ့ေပ်ာင္းဆုံး ေဝဖန္သြားၾကရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ ။
ထုိစဥ္က ပန္ဇန္း ၊ ဘုိယိဘုိနွင့္ တျခားပါတီဝါရင့္ၾကီးမ်ားက ဟူအား “လူငယ္ဂုိဏ္း၈”ဟုေခၚသည့္ “အုပ္စု”ကုိ ရာထူးတုိးေပး ျမွင့္တင္ေပးသည္ဟု စြပ္စြဲလုိေနၾကသည္ ။ ဤအခ်က္မွာ မျပဳလုပ္သင့္ဟု ကြ်န္ေတာ္ယူဆသည္ ။ ဤသုိ.စြပ္စြဲျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားမွာ ျပင္းထန္ဆုိးရြားနုိင္ျပီး လူအမ်ားအား အဖြဲ.အစည္းမ်ားနွင့္ ပက္သက္ျငိစြန္းသည့္အတြက္ မလုံျခဳံသည့္ ခံစားခ်က္မ်ဳိးပ်ံ.နွံ.သြားနုိင္သည္ ။ ကြ်န္ေတာ္၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈကုိ တင္ျပသည့္အခါ၌ အားလုံးက သူတုိ.၏ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ျပသၾကသည္ ။ ထုိ.ေၾကာင့္ “လူငယ္အဖြဲ.ခ်ဳပ္ဂုိဏ္း”နွင့္ “ေကဒါအစုအဖြဲ.”အေၾကာင္းကုိ မေဆြးေႏြးၾကရန္ ကြ်န္ေတာ္တုိ. သေဘာတူခဲ့ၾကသည္ ။


ပါတီတြင္း ေဝဖန္ေရး အစည္းအေဝးမတုိင္မွီည၌ အစည္းအေဝးကုိ မည္သုိ.ျပဳလုပ္မည္ဟု ေျပာၾကားရန္ ေယာင္ဘန္း၏ေနအိမ္သုိ. ကြ်န္ေတာ္သြားေရာက္ခဲ့သည္ ။ တိန္.၏ေနအိမ္၌ မည္သုိ.မည္ပုံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အေၾကာင္းနွင့္ သူ.အား တည္ဆဲေပၚလစ္ဗ်ဴရုိ ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတုိ.ကုိလည္း ကြ်န္ေတာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။
ေမးခြန္းတခ်ဳိ.ကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္က ေမးျမန္းခဲ့သည္ ။ “လစ္ဘရယ္ဝါဒ ဆန္.က်င္ေရးနဲ.ပက္သက္ျပီး တိန္.က အၾကိမ္မ်ားစြာ ခင္ဗ်ားကုိ သတိေပးခဲ့ပါတယ္ ။ ခင္ဗ်ားက အဲဒါေတြကို ဘာျဖစ္လုိ. အေလးအနက္မထားခဲ့တာလဲ ။ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ. ခင္ဗ်ား တိန္.နဲ.ခပ္ခြါခြါေနခဲ့တာလား”ဟု ကြ်န္ေတာ္က ေမးခဲ့သည္ ။ သူ.အတြက္ ဘယ္တုန္းကမွ ဤသုိ.မျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သူကျပန္ေျပာသည္ ။
“ခင္ဗ်ားရဲ.နုတ္ထြက္စာကုိ ေၾကျငာလုိက္ရင္ ခင္ဗ်ားကုိ ေထာက္ခံတယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ. လူတခ်ဳိ.က ဒုကၡေပးလာနုိင္တယ္ေနာ္”ဟုလည္း ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့ေသးသည္ ။ ဤသုိ.ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးေပၚေပါက္လာနုိင္သည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ အမွန္ပင္ယုံၾကည္ထားသည္ ။ ထုိ.ေၾကာင့္ သူ.အေနျဖင့္ ဤအခ်က္ကုိ သတိျပဳမိရန္နွင့္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေစလိုခဲ့သည္ ။


ပါတီဖက္မွ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္မည္ဟု သူက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္ ။ ပါတီတြင္း ေဝဖန္ေရး အစည္းအေဝး၌ ဤစကားဝိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာအားလုံးကုိ ကြ်န္ေတာ္က ျပန္လည္အစီရင္ခံခဲ့သည္။
ပါတီတြင္း ေဝဖန္ေရး အစည္းအေဝးကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ရက္ေန.တြင္ ဗဟုိအၾကံေပးေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးအမည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။


ဘုိယိဘုိက အစည္းအေဝး၏ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ၆ရက္ဆက္တုိက္ မနက္ခင္းတိုင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ (ထုိအထဲတြင္ တစ္ေနကုန္စည္းေဝးခဲ့သည့္ တစ္ရက္ပါ အပါအဝင္ျဖစ္သည္)။ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ ဗဟုိအၾကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ.ဝင္မ်ား ၊ တည္ဆဲေပၚလစ္ဗ်ဴရုိ အဖြဲ.ဝင္မ်ား ၊ အတြင္းဝန္မ်ားရုံးမွ အတြင္းေရးမႈးမ်ား ၊ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္မ်ား ၊ အမ်ဳိးသား ပါတီကြန္ဂရက္မွ ပါတီေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ၊ တရုတ္ျပသည္သူ. နုိင္ငံေရးရာ အတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ ၊ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္ ႒ာနခြဲအသီးသီးမွ ႒ာနမႈးမ်ားနွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီေအာက္ရွိ ဝန္ၾကီးအသီးသီးတုိ. တက္ေရာက္ၾကသည္ ။ တိန္.ေရွာင္ပင္းနွင့္ ခ်န္ယန္းတုိ. တက္ေရာက္ျခင္းမရွိေပ ။ လီရွန္နင္းက ရွန္ဟုိင္းတြင္ေရာက္ေနသည္ ။
တိန္.လီက်န္က ရွည္လွ်ားလွသည့္ မိန္.ခြန္းရွည္ၾကီးကုိ ေျပာၾကားျပီး တိန္.ေရွာင္ပင္း၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ မလုိက္နာခဲ့ျခင္းနွင့္ ဘူဇြာလစ္ဘရယ္ဝါဒနွင့္ပက္သက္၍ နွစ္ကာလရွည္ၾကာစြာ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲ ကုိင္တြယ္ခဲ့ျခင္း သုိ.မဟုတ္ အားေပးအားေျမွာက္ပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ျပျပီး ေယာင္ဘန္းအား စနစ္တက် ေဝဖန္ခဲ့သည္။ တျခားမိန္.ခြန္းမ်ားသည္လည္း ပါတီ၏ အစဥ္အလာပုံစံအတုိင္းသာျဖစ္၍ ကြဲျပားသည့္ ရႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ဟူအားေဝဖန္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဗဟုိစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယအတြင္းေရးမႈး ဝမ္ေဟေရွာင္က ဟူ၏ေနအိမ္သုိ. သူသြားေရာက္ခဲ့စဥ္က ေယာင္ဘန္းသည္ လြန္စြာစိတ္ပ်က္ေနျပီး ပါတီဝါရင့္ၾကီးတခ်ဳိ.က သူ.အားတုိက္ခုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကေၾကာင္း မေက်မနပ္ကန္.ကြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဖြင့္ေျပာသည္။ ဤအစည္းအေဝးကုိ မတင္းလြန္းမေလွ်ာ့လြန္း ပုံမွန္ေလသံျဖင့္ က်င္းပရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ၊ သုိ.ေသာ္ ဝမ္ေဟေရွာင္က ဤသုိ.ေျပာၾကားလုိက္သည့္အခ်ိန္၌ အေျခအေနမွာ တင္းမာလာသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ.က ခ်က္ခ်င္းပင္ ဝမ္ေဟေရွာင္အား ဤကိစၥကို ဆက္လက္မေျပာၾကားရန္ သတိေပးခဲ့သည္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာပင္ ဤသုိ.သူေျပာသည့္အခ်ိန္၌ ပါတီဝါရင့္ၾကီးတခ်ဳိ. အစည္းအေဝးတြင္ ရွိမေနခဲ့ေပ။


အစည္းအေဝးအတြင္း ေဝဖန္ခ်က္မ်ားအနက္ အံ့ဩစရာအေကာင္းဆုံးေဝဖန္ခ်က္မွာ ဩဇာတိကၠမၾကီးမားသည့္ ဝါရင့္စစ္ျပန္ၾကီး ယူက်ိလီ၏ ေဝဖန္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ေယာင္ဘန္းနွင့္ ယူက်ိလီတုိ.မွာ ထုိစဥ္ကာလမ်ားအတြင္းက အလြန္ရင္းနွီးၾကသည္။ ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ ပါတီကြန္ဂရက္အတြက္ ျပင္ဆင္သည့္အခ်ိန္က ဟူေယာင္ဘန္းသည္ ယူက်ိလီအား ေခါင္းေဆာင္မႈ အေနအထားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ၾကီးၾကပ္သူအျဖစ္ တာဝန္ေပးခဲ့ဖူးသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ထုိစဥ္အခ်ိန္က နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီတြင္ ရွိေနျပီး ထုိသုိ.ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ မကုိင္တြယ္ခဲ့ရေပ။ ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ ပါတီကြန္ဂရက္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈအစီအစဥ္ကုိ ၾကီးၾကပ္ရန္အတြက္ ယူက်ိလီအား အဘယ့္ေၾကာင့္ ၾကီးၾကပ္သူအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္ကုိ ကြ်န္ေတာ္မသိပါ ၊ သုိ.ေသာ္ ဤအခ်က္က ဟူသည္ ယူက်ိလီအား မည္မွ်ယုံၾကည္အားကုိးေၾကာင္း ျပသေနသည္။ ထုိစဥ္ကာလမ်ားအတြင္းက ေယာင္ဘန္းသည္ ယူက်ိလီနွင့္အတူ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသုိ. သြားေရာက္ျခင္း ၊ စစ္တပ္မ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းတုိ.ကုိ ျပဳလုပ္ရုံသာမက ယူသည္ စစ္တပ္ထဲ၌ ရွိေနျပီး နုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ႒ါနခြဲ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ သူတုိ.နွစ္ဦးသည္ စက္ရုံမ်ားနွင့္ ေရနံတြင္းမ်ားသုိ. အတူသြားေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အတြင္းဝန္မ်ား၏ အစည္းအေဝးမ်ား၌ စီးပြါးေရးနွင့္ပက္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေယာင္ဘန္းသည္ ယူက်ိလီ၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားကုိ မၾကာခဏဆုိသလို ေမးျမန္းရယူခဲ့ျပီး သူ၏အယူအဆမ်ားအား ခ်ီးမြမ္းခဲ့သည္။ စီးပြါးေရးနွင့္ပက္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၌ ဟူအတြက္ ေထာက္ခံမႈရရွိရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေကာင္းရွိေနေပမည္ ၊ ယူ၏ အယူအဆမ်ားမွာ သူ၏အယူအဆမ်ားနွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္သည္ ။ ထုိ.ေၾကာင့္ ယူက်ိလီ၏ မွတ္ခ်က္မ်ားအား သူ၏အယူအဆကို ေဖာ္ျပရန္အတြက္ အသုံးခ်ခဲ့ျပီး အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သူတုိ.၏ ဆက္ဆံေရးမွာ အလြန္ပင္ ရင္းနွီးကြ်မ္းဝင္ခဲ့ၾကသည္။


သုိ.ေသာ္လည္း ပါတီတြင္း ေဝဖန္ဆန္းစစ္ေရး အစည္းအေဝးတြင္ ယူက်ိလီသည္ ေယာင္ဘန္းအား အျပင္းအထန္ ဆန္.က်င္ေဝဖန္သည့္ မိန္.ခြန္းတစ္ခုကုိ ထင္မွတ္မထားပဲ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တိန္.နွင့္ ပါတီဝါရင့္ၾကီးမ်ား နႈတ္ထြက္အနားယူျခင္းနွင့္ပက္သက္သည့္ ေယာင္ဘန္း၏ မွတ္ခ်က္စကားမ်ားကုိ စုစည္း၍ “ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ. ခင္ဗ်ားေျပာခဲ့တာလဲ” ၊ “ဘာျဖစ္လုိ. ခင္ဗ်ားေျပာခဲ့တာလဲ” စသည္ျဖင့္ စြပ္စြဲသည့္ေလသံျဖင့္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။
ထုိ.ေၾကာင့္ ယူက်ိလီသည္ သာမာန္ပုံမွန္အေျခအေနမ်ဳိး၌ ရုိးသားသည့္အသြင္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း အက်ဥ္းအက်ပ္အေျခအေနမ်ဳိး၌မူ သူ.ကုိယ္သူကာကြယ္ရန္အတြက္ ေနာက္ေက်ာကုိ ဓားနွင့္ထိုးမည့္သူမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း သူ.ကုိယ္သူထုတ္ေဖာ္ျပသလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ သူ၏သဘာဝအမွန္ကုိ ျပိဳင္စံရွားေလာက္ေအာင္ ထုတ္ေဖာ္လွစ္ဟျပလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ.နွစ္ဦးသည္ အလြန္ပင္ ရင္းရင္းနွီးနွီးရွိခဲ့သည္ ၊ ထုိ.ေၾကာင့္ အကယ္၍ တိန္.က ေယာင္ဘန္းနွင့္ လမ္းခြဲျပီး သူ.အား ရာထူးမွထုတ္ပစ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါက ၊ အကယ္၍ သူ(ယူ)သည္ ေယာင္ဘန္းနွင့္ နီးစပ္သူျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္ခံရပါက သူသည္လည္း ျငိစြန္းသြားနုိင္သည္ဟု သူ.အေနျဖင့္ ခံစားေကာင္းခံစားမိေပမည္။ ထုိ.ေၾကာင့္ သူ.ကုိယ္သူ အလြတ္ရုန္းထြက္ရန္ အခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ပါတီတြင္း ေဝဖန္ဆန္းစစ္ေရး အစည္းအေဝး၏ အဆုံးတြင္ ေယာင္ဘန္းက သူ.ကုိယ္သူေဝဖန္သည့္ မိန္.ခြန္းတစ္ခုကုိ ေျပာၾကားျပီး နုိင္ငံေရးအရ ျပင္းထန္သည့္ အမွားအယြင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။ သူ.မိန္.ခြန္း၏ ေနာက္ဆုံးပုိင္းအေရာက္၌ သူသည္ အလြန္ပင္ စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့ျပီး ေပၚေပၚထင္ထင္ပင္ ငုိေၾကြးခဲ့သည္။
ေယာင္ဘန္း၏ နႈတ္ထြက္စာကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန.တြင္ က်င္းပသည့္ ေပၚလစ္ဗ်ဴရုိ အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားမွ လက္ေထာင္၍ ေျပာင္မဲေပးျခင္းျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္ ။ ယာယီအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ ကြ်န္ေတာ့္အားခန္.အပ္ခဲ့သည္ ။ အသက္ေျခာက္ဆယ္နွင့္ခုနွစ္ဆယ္ အသက္အရြယ္ အုပ္စုအတြင္း၌ ဟူေယာင္ဘန္းသည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ အသင့္ေတာ္ဆုံးသူျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန. တိန္.၏ေနအိမ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးနွင့္ ေပၚလစ္ဗ်ဴရုိ အစည္းအေဝး နွစ္ခုလုံး၌ အၾကိမ္မ်ားစြာပင္ ကြ်န္ေတာ္က ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ေယာင္ဘန္း၏ နႈတ္ထြက္မႈကုိ လက္ခံရန္ဆုံးျဖတ္ျခင္း၌မူ ကြ်န္ေတာ္ မကန္.ကြက္ခဲ့ေပ ။ သုိ.ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္သည္ ယာယီအေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ရာထူးနွင့္မူ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္းနွင့္ ပုိ၍သင့္ေတာ္မည့္ သူတစ္ေယာက္ကုိ အျမန္ဆုံး ရွာေဖြနုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ကြ်န္ေတာ္ မျငင္းဆုိခဲ့ေပ ။


ဤသုိ.မျငင္းဆုိရျခင္း၏ အေၾကာင္းမ်ားမွာ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ တိန္.နွင့္ ပါတီဝါရင့္ၾကီးမ်ားသည္ ဤကိစၥနွင့္ပက္သက္၍ ၁၉၈၆ခုနွစ္ ေႏြရာသီကပင္ ဆုံးျဖတ္ထားျပီးျဖစ္သည္ ။ ဤဆုံးျဖတ္မႈတြင္ ကြ်န္ေတာ္မပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဤကိစၥကုိ ကြ်န္ေတာ္သိျပီးျဖစ္သည္ ။ ထုိ.အျပင္ ေရွ.၌ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့သလုိပင္ တိန္.သည္ ေယာင္ဘန္းနွင့္ ေျပာဆုိခဲ့ျပီးျဖစ္၍ ေယာင္ဘန္းကလည္း သူ.အားတိန္.က ရာထူးမွဖယ္ရွားျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွန္ကုိ မသိေသာ္လည္း လက္ခံခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ ။ တနည္းအားျဖင့္ဆုိရပါက ဟူသည္ ေနာက္ဆုံး၌ ရာထူးမွ ဆင္းေပးရမည္သာျဖစ္ျပီး ထင္ထားသည္ထက္ပုိ၍ လအနည္းငယ္ေစာစီးစြာ ဤကိစၥျဖစ္ပြါးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။


ဒုတိယအခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈမ်ားနွင့္ပက္သက္၍ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန.၌ တိန္.၏မွတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္ပိုင္း၌ ေယာင္ဘန္းအေနျဖင့္ ဆက္လက္၍ အလုပ္လုပ္ဖုိ. မျဖစ္နုိင္ေတာ့ေပ ။ ေရွ.၌ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့သလုိပင္ ၁၉၈၆ခုနွစ္ ေႏြးရာသီေနာက္ပုိင္း၌ ေယာင္ဘန္းအေနျဖင့္ ဗဟုိေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စီမံခန္.ခြဲရန္ ခက္ခဲလာသည္ ။ ပါတီဝါရင့္ အမ်ားအျပားက သူ၏စကားမ်ားကုိ ဂရုမထားၾကေတာ့ေပ ။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားတုိ.၏ မျငိမ္မသက္မႈမ်ားအား ဘူဇြာလစ္ဘရယ္လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ တိန္.ကေျပာဆုိခဲ့ျပီး ပါတီတြင္းရွိ ထုိထုိသူမ်ားအား မထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ တိန္.ကသူ.အား အျပစ္တင္ခဲ့ျပီးေနာက္ပုိင္း၌ သူ၏အယူအဆမ်ားကုိ မေထာက္ခံၾကေတာ့ေပ ။ တိန္.၏မိန္.ခြန္းကုိ စာတမ္းအျဖစ္ ေရးသားခဲ့ျပီး အရာရွိတခ်ဳီ.၏ အဝန္းအဝုိင္းအတြင္း ျဖန္.ေဝခဲ့သည္ ။ ေယာင္ဘန္းအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္မႈေပးရန္ ခက္ခဲလာသည့္အေလွ်ာက္ နႈတ္ထြက္ရန္မွတစ္ပါး တျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိေတာ့ေပ ။
ေနာက္ထပ္တျခားအခ်က္တစ္ခုမွာ ေယာင္ဘန္း၏ အမႈသည္္ ဟူက်ိလီကိုလည္း သက္ေရာက္မႈရွိနုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ (သူသည္ ဟူေယာင္ဘန္း၏ ရင္းနွီးေသာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္) ။ ဟူက်ိလီအား ငါးဦးအဖြဲ.အတြင္း ထည့္သြင္းလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ေယာင္ဘန္း၏ အမႈတြင္ ျငိစြန္းျခင္းမွ သူ.အားကာကြယ္နုိင္ေပလိမ့္မည္ ။ ဤအစီအစဥ္မွာ ဤကဲ့သုိ.ေသာ အေျခအေနမ်ဳိး၌ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ ။ က်ိလီအား ေယာင္ဘန္း၏ေနရာကုိ ဆက္ခံေစဖုိ.ဆုိသည္မွာ မျဖစ္နုိင္ေသာကိစၥျဖစ္သည္ ။ ဤကဲ့သုိ.ေသာ အခ်ိန္တုိအတြင္း၌ သင့္ေလွ်ာ္သည့္သူတစ္ေယာက္ကုိ ရွာေဖြဖုိ.ဆုိသည္မွာ ခက္ခဲလွေပသည္ ။ ဤသုိ.ေသာ အေျခအေနမ်ဳိး၌ ယာယီအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးရာထူးအား ျငင္းဆန္ဖုိ.ဆုိသည္မွာ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ မလြယ္ကူသလုိ သင့္လည္းမသင့္ေလ်ာ္လွေပ ။


ထုိစဥ္အခ်ိန္က ျပည္သူလူထုအတြင္း၌ ကြ်န္ေတာ္သည္ ေယာင္ဘန္းနွင့္ပက္သက္၍ မလုိတမာ မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေယာင္ဘန္းအား စြပ္စြဲထားသည့္ စာတစ္ေစာင္ကုိ တိန္.ေရွာင္ပင္းထံသုိ. ေပးပုိ.ခဲ့ေၾကာင္း ေကာလာဟလမ်ား ပ်ံ.နွံ.ေနခဲ့သည္ ။ တခ်ဳိ.ကဆုိလွ်င္ သူ.အားအဆုံးသတ္ပစ္ရန္ ကြ်န္ေတာ္က တိန္.ေရွာင္ပင္းအား တုိက္တြန္းခဲ့သည္ဟုပင္ ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္ ။ ထုိကိစၥမွာ လုံးဝမမွန္ပါ ။ ၁၉၈၄ခုနွစ္အတြင္းက ဗဟုိဦးေဆာင္မႈစနစ္ကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ မည္သုိ.ျပဳသင့္ေၾကာင္း တိန္.ေရွာင္ပင္းထံသုိ. စာတစ္ေစာင္ ကြ်န္ေတာ္ေရးသားခဲ့ဖူးသည္ ။ စာ၏ဆုိလုိရင္းမွာ ဗဟုိေကာ္မတီအတြင္း အထူးသျဖင့္ ေပၚလစ္ဗ်ဴရုိအတြင္း၌ ဒီမုိကေရစီနည္းက် ဗဟုိဦးစီးစနစ္ကုိ လက္ေတြ.က်က် မည္သုိ.အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္ ။ စာ၏မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ ရဲေဘာ္ခ်န္ယန္းထံသုိ. ေပးပုိ.ခဲ့သည္ ။ ၎စာမွာ ေယာင္ဘန္းနွင့္ မည္သုိ.မွ်မပက္သက္ပါ ။ စာပါအေၾကာင္းအရာမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။


ရဲေဘာ္ေရွာင္ပင္း
ေဟလုံက်န္းျပည္နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမႈး ရဲေဘာ္ခ်န္က်န္ရွန္း၏ ေပးစာမိတၱဴကုိ ေပးပုိ.အပ္ပါသည္ ။ ၎စာကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ဖတ္ၾကည့္ေပးပါ ။
သူ၏အၾကံျပဳခ်က္သည္ အေျခခံက်သည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ မဟုတ္ေသာ္လည္း သူသည္ အလြန္အေရးၾကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ. နုိင္ငံအတြင္း၌ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနွင့္ ေရရွည္တည္တံ့နုိင္မည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ မည္သုိ.မည္ပုံ ထိန္းသိမ္းသင့္သည္ဆုိသည့္ ကိစၥရပ္ကုိမူ ေထာက္ျပထားပါသည္ ။
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အေျခအေနအရပ္ရပ္မွာ တုိးတက္ေနျပီး ေရွ.ဆက္၍လည္း ဤလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ဆက္လက္၍ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ေနမည္ဟု ယူဆရပါသည္ ။ သုိ.ေသာ္လည္း ဤအခ်က္သည္ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုိသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အေျခခံက်က် ေျဖရွင္းျပီးျဖစ္သည္ဟု မေျပာနုိင္ပါ ။ နုိင္ငံေတာ္၏ အေျခခံက်သည့္ တရားဥပေဒမ်ား၏ တည္ျငိမ္မႈကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမွာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္ ။ သုိ.ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ.သည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ခ်ီတက္ေနသည့္ ဆုိရွယ္လစ္နုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဤကိစၥကုိ အေျခခံဥပေဒ ရႈေထာင့္တစ္ခုတည္းမွ ၾကည့္ျမင္သုံးသပ္ျခင္းမွာ လုံေလာက္မႈမရွိဟု ကြ်န္ေတာ္စုိးရိမ္မိပါသည္ ။ ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကုိ အေျခခံက်က်နွင့္ အေရးအၾကီးဆုံးအျဖစ္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ယုံၾကည္ပါသည္ ။ ဤသုိ.ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္သာ ျပႆနာမ်ားကုိ အမွန္တကယ္ ေျဖရွင္းနုိင္ပါလိမ့္မည္ ။
သင္နွင့္ ရဲေဘာ္ခ်န္ယန္းတုိ. နွစ္ဦးစလုံး တက္ၾကြစြာ လုပ္ကုိင္နုိင္ေသးျပီး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေနဆဲျဖစ္ျပီး အေျခခံက်သည့္ မူဝါဒမ်ားကုိလည္း ခ်မွတ္ျပီးျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ သင္၏လမ္းညႊန္မႈနွင့္ သင္၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကိစၥရပ္အမ်ားအျပားသည္ မွန္ကန္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ပါသည္ ။ လက္ရွိအခ်ိန္ကာလသည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ.ပါတီ၏ သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္မွာ သံသယရွိစရာမလုိပါ ။ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တုိ.၏ ပါတီနွင့္ နုိင္ငံေတာ္အေပၚ မ်ဳိးဆက္မ်ားစြာထိ သက္ေရာက္နုိင္မည့္ အေရးၾကီး၍ အဓိကက်သည့္ ဤကိစၥရပ္အေပၚတြင္ သင့္အေနနွင့္ ခြန္အားမ်ားစြာျဖင့္ အာရုံစူးစုိက္နုိင္လိမ့္မည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ရုိးသားစြာ ယုံၾကည္ပါသည္ ။ ထုိ.ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ.၏ ပါတီအတြက္ အလြန္ပင္လုိအပ္ေနသည့္ ဦးေဆာင္မႈစနစ္တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္ေပးပါရန္နွင့္ ၊ ထုိစနစ္သည္ လူပုဂၢဳိလ္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားေသာ္လည္း စနစ္ကမူ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမရွိပဲ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ အစဥ္အလာတစ္ရပ္အျဖစ္ ေရရွည္တည္တံ့နုိင္ျခင္း ရွိမရွိကုိ သင္ကုိယ္တုိင္ စစ္ေဆးေပးပါရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္ ။ သုိ.မွသာလွ်င္ ထုိစနစ္ကို ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ားအထိ ဆက္လက္၍ လက္ဆင့္ကမ္းေပးသြားနုိင္ပါလိမ့္မည္ ။
ကြ်န္ေတာ္၏ အၾကံျပဳခ်က္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ စဥ္းစားေပးပါ ။

အေလးျပဳလွ်က္
ေက်ာက္က်ိယန္


၎မွာ ၁၉၈၅ခုနွစ္ ေမလ ၂၆ ရက္ ဥေရာပသုိ. ခရီးမထြက္မွီကျဖစ္သည္ ။


ဤသည္မွာ ဗဟုိဦးေဆာင္မႈနွင့္ပက္သက္၍ ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ တိန္.ေရွာင္ပင္းထံသုိ. ကြ်န္ေတာ္ေရးသားခဲ့သည့္ တစ္ေစာင္တည္းေသာစာျဖစ္သည္ ။ စာကုိကြ်န္ေတာ္ကေရးသားခဲ့ျပီး ခ်န္က်န္ရွန္း၏ အၾကံျပဳစာနွင့္အတူ ေပးပုိ.ခဲ့သည္ ။
စာေရးသားရျခင္း၏ အေၾကာင္းမွာ ေလးဦးဂုိဏ္းကုိ၉ ျဖိဳခြင္းအျပီး ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး၏ ရက္စက္မႈမ်ားကုိ ဗဟုိဦးေဆာင္အဖြဲ.မွ ျပန္လည္သုံးသပ္ေနခ်ိန္၌ ဤသုိ.ေသာ ရက္စက္မႈမ်ဳိး ေနာက္ေနာင္တြင္ ထပ္မံမေပၚေပါက္ေအာင္ မည္သုိ.ကာကြယ္တားဆီးမည္နည္းဟု ကြ်န္ေတာ္တုိ. မၾကာခဏေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ ။ ဤသုိ.ေဆြးေႏြးရာမွ အာဏာကုိ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အတြင္း၌ စုျပံဳမထားမိေစရန္နွင့္ အာဏာအလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္နုိင္ရန္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ.ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေျဖရွင္းရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တုိ. ေတြ.ရွိလာခဲ့သည္ ။


သုိ.ေသာ္လည္း ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ ပါတီကြန္ဂရက္အျပီး၌ ျပည္တြင္းနွင့္ နုိင္ငံတကာအေျခအေနမ်ားမွာ ေကာင္းမြန္၍ တုိးတက္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဤကိစၥနွင့္ပက္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ ေမွးမိွန္သြားခဲ့သည္ ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ. ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ.၏ စီးပြါးေရးမွာ လွ်င္ျမန္စြာတုိးတက္ၾကီးထြားလာ၍ ျပည္သူလူထု၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာျပီး ဗဟုိဦးေဆာင္မႈအတြင္း၌ ဒီမုိကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ အားေကာင္းလာခဲ့ေသာ္လည္း ေပၚလစ္ဗ်ဴရုိအတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ တည္ဆဲေပၚလစ္ဗ်ဴရုိေကာ္မတီအတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း ဥပေဒျပဳ အစည္းအေဝးအတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း တည္ရွိေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈစနစ္နွင့္ပက္သက္သည့္ ျပႆနာကုိမူ ေျဖရွင္းနုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ ။ ၎တုိ.သည္ ယခင္အတုိင္းပင္ အနည္းနွင့္အမ်ား တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ ။
ထုိ.ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဤကိစၥကုိ ျပန္လည္၍ အစေဖာ္ေပးဖုိ.လုိမည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ခံစားမိသည္ ။ ယခုကဲ့သုိ. အေျခအေနေကာင္းမ်ားေပၚေပါက္ေနသည့္အခ်ိန္၌ ဤကိစၥကို မေျဖရွင္းခဲ့ပါလွ်င္ အနာဂတ္ကာလ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ပက္သက္၍ ျပႆနာမ်ား မေပၚေပါက္နုိင္ဟု အာမခံရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္ ။


ကြ်န္ေတာ္၏စာကုိ ဤရႈေထာင့္မွေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး မည္သည့္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိျခင္းမရွိပါ ။ ေခါင္းေဆာင္မႈနွင့္ပက္သက္၍ ျပႆနာၾကီးၾကီးမားမားရွိသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္မခံစားမိပါ ။ အေျခအေနမ်ားမွာ ေကာင္းမြန္ေနပါသည္ ။ သုိ.ေသာ္လည္း လက္ရွိေကာင္းေနသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အနာဂတ္ကာလ အေျခအေနမ်ားလည္း ေကာင္းမြန္လိမ့္မည္ဟုေတာ့ အာမမခံနုိင္ပါ ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ စနစ္နွင့္ပက္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ မေျဖရွင္းရေသးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ ေခါင္းေဆာင္မႈအပုိင္းနွင့္ပက္သက္၍ မည္သည့္ျပႆနာကုိမွ ရည္ညႊန္းခဲ့ျခင္းမရွိသလုိ ေယာင္ဘန္းနွင့္ပက္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း တျခားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ်ေသာ္လည္းေကာင္း ကြ်န္ေတာ္ ရည္ညႊန္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိပါ ။


ကြ်န္ေတာ္၏စာတြင္ေယာင္ဘန္းနွင့္ပက္သက္၍ ျပႆနာရွိေနသည္ ထုိ.ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္သည္ဟု ဆုိလုိျခင္းမရွိပါ ။ ထုိ.အတူ ေယာင္ဘန္းသည္ အသိဥာဏ္နွင့္ျပည့္စုံၾကြယ္ဝသည္ ထုိ.ေၾကာင့္ ဗဟုိေခါင္းေဆာင္မႈစနစ္ကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပဳျပင္မႈျပဳလုပ္ရန္ မလုိအပ္ပါဟု ဆုိလုိျခင္းလည္း မရွိပါ ။
ေယာင္ဘန္းသည္ နွစ္လုိဖြယ္ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးရွိျပီး ပြင့္လင္းသည့္စိတ္သေဘာရွိကာ မတူကြဲျပားသည့္ အယူအဆမ်ားကုိ နားေထာင္နုိင္စြမ္းရွိသူျဖစ္သည္ ။ သူသည္ ျပည္သူလူထုအေပၚမ်ားစြာ ေစတနာေကာင္းထားသူျဖစ္၍ ျပည္သူလူထုအား ခက္ခဲသည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ား မၾကံဳၾကိဳက္ေစလုိသူျဖစ္သည္ ။ ျပည္သူလူထုသည္ သူနွင့္ျငင္းခုန္နုိင္သည္ ၊ ရန္ပင္ျဖစ္နုိင္ေသးသူျဖစ္သည္ ။ သူသည္ သဘာဝအားျဖင့္ ပြင့္လင္းသည့္ စိတ္ထားရွိသူျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈစနစ္နွင့္ပက္သက္၍ ကြ်န္ေတာ္တုိ. စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ မလုိအပ္ေသးဟူသည့္ အဓိပၸါယ္မသက္ေရာက္ေၾကာင္း ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာပင္ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့ဖူးသည္ ။ သူသည္ အသက္၇၀ ျပည့္ျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပါတီဝါရင့္ၾကီးမ်ား ကြယ္လြန္သြားျပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း၌ အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာေအာင္ သူက ဦးေဆာင္မႈေပးနုိင္မည္ဟု မည္သူကေျပာနုိင္ပါမည္နည္း ။


ပါတီတြင္း ေဝဖန္ဆန္းစစ္ေရးအစည္းအေဝး၌ ကြ်န္ေတာ္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္.ခြန္းတြင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ.သည္ စနစ္အေပၚတြင္ အေျခတည္သင့္၍ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚတြင္ အေျခမတည္သင့္ေၾကာင္း အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူဆုိသည္မွာ ေျပာင္းလဲတတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ ေကာင္းမြန္သည့္စနစ္မရွိပါက စတာလင္နွင့္ ဥကၠ႒ၾကီးေမာ္တုိ.ကဲ့သုိ.ေသာ ၾကီးက်ယ္ထင္ရွားသည့္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားတြင္ပင္လွ်င္ ျပႆနာမ်ားရွိေနတတ္သည္ ။ ေရွာင္ပင္းထံသုိ. ကြ်န္ေတာ္ပုိ.ခဲ့သည့္စာတြင္ စာပါအေၾကာင္းအရာကုိ ရွင္းလင္းျပထားျခင္း မရွိေပ ။ ထုိ.အျပင္ ေယာင္ဘန္းအေပၚေဝဖန္ရာ၌ ကြ်န္ေတာ္က ဒီမုိကေရစီနည္းက် ဗဟုိဦးစီးစနစ္၏ ဥပေဒမ်ားနွင့္ ပါတီစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိုက္နာျခင္း မလုိက္နာျခင္းတုိ.အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေဝဖန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထုိ.ေၾကာင့္ ေယာင္ဘန္းနွင့္ပက္သက္သည့္ ကြ်န္ေတာ္၏ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားကုိ စာတြင္ပါရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္နုိင္ေပသည္ ။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ေကာလာဟလမ်ား ပ်ံ.နွံ.ျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နုိင္သည္ ။
သိပ္၍က်ယ္ျပန္.ျခင္းမရွိသည့္ ေနာက္ထပ္တျခားေကာလာဟလတစ္ခုလည္း ရွိေသးသည္ ။ ၎ကို အေတာ္ေနာက္က်မွ ကြ်န္ေတာ္သိရသည္ ။ ပါတီဝါရင့္ၾကီးမ်ားသည္ ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ ပါတီကြန္ဂရက္မတုိင္မွီ အနားယူေကာင္းအနားယူနုိင္သည္ ဆုိသည့္ကိစၥကုိ ေယာင္ဘန္းက မၾကာခဏေျပာေလ့ရွိသည္ ။ ထုိ.ေၾကာင့္ တိန္.ေရွာင္ပင္းသည္ တစ္ခါက ေယာင္ဘန္းနွင့္ ကြ်န္ေတာ္၏ေရွ.၌ သူသည္ ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ပါတီကြန္ဂရက္၌ အနားယူမည္ဟုေျပာေၾကာင္း ေကာလာဟလတစ္ခု ထြက္ေပၚခဲ့သည္ ။ ဟူေယာင္ဘန္းက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ “လက္နွစ္ဖက္လုံးေထာင္ျပျပီးေတာင္ ေထာက္ခံအတည္ျပဳေပးမယ္”ဟုေျပာၾကားျပီး ကြ်န္ေတာ္ကမူ “ခင္ဗ်ားအျငိမ္းစားမယူရဘူး ။ လုံးဝအနားမယူရဘူး”ဟုေျပာေၾကာင္း ထြက္ေပၚခဲ့သည္ ။ ဤျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေယာင္ဘန္းသည္ လုံးဝစိတ္ခ်ရသူမဟုတ္ေၾကာင္း တိန္.အေနျဖင့္ ခံစားရသည္ ။ ဤေကာလာဟလမွာ လုံးဝလုပ္ၾကံဖန္တီးထားသည့္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုသာျဖစ္သည္ ။


ေယာင္ဘန္းရာထူးမွ နႈတ္ထြက္အနားမယူခင္က တိန္.သည္ ေယာင္ဘန္းနွင့္ကြ်န္ေတာ္၏ေရွ.တြင္မဆုိထားနွင့္ ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း၏ ေရွ.တြင္ေတာင္မွ သူအနားယူမည့္အေၾကာင္း မေျပာခဲ့ေပ ။ တည္ဆဲေပၚလစ္ဗ်ဴရုိေကာ္မတီနွင့္ ဗဟုိအၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒ရာထူးမွ သူနႈတ္ထြက္ေတာ့မည့္အေၾကာင္းကုိ ကြ်န္ေတာ္ပထမဆုံးအၾကိမ္ စတင္ၾကားသိရသည္မွာ ၁၉၈၆ခုနွစ္ေႏြရာသီအလြန္၌ ေယာင္ဘန္းက သူနွင့္တိန္.တုိ.၏ ေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကားလာမွ ကြ်န္ေတာ္ၾကားဖူးျခင္းျဖစ္သည္ ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ.၏ သေဘာထားကုိ တိန္.ကေတာင္းခံသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးမရွိခဲ့ဖူးေပ ။
ကြ်န္ေတာ္ကမူ တိန္.အား သူ၏တရားဝင္ရာထူးကုိ ဆက္လက္ရယူထားရန္နွင့္ တည္ဆဲေပၚလစ္ဗ်ဴရုိေကာ္မတီမွ မနႈတ္ထြက္ရန္ အမွန္ပင္ေျပာခဲ့ဖူးသည္ ။ ထုိကိစၥသည္ ၁၉၈၇ခုနွစ္ ေယာင္ဘန္းရာထူးမွနႈတ္ထြက္သြားအျပီး ကြ်န္ေတာ္ ယာယီအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကကျဖစ္သည္ ။ တိန္.သည္ ဆက္လက္၍ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ သူ.အေနျဖင့္ တည္ဆဲပါတီေကာ္မတီအတြင္းမွေန၍ ဤသုိ.ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းရန္ ကြ်န္ေတာ္ကနွစ္သက္လုိလားသည္ ။


ေနာက္ထပ္ေျပာသင့္သည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုရွိေသးသည္ ။ ၁၉၈၃ခုနွစ္ မတ္လ သုိ.မဟုတ္ ဧျပီလအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တည္ဆဲေပၚလစ္ဗ်ဴရုိေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတစ္ခု၌ ရဲေဘာ္ခ်န္ယန္း၏ ေယာင္ဘန္းအားေဝဖန္မႈေၾကာင့္ အေနွာင့္အယွက္အနည္းငယ္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ ။ ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ ၁၉၈၇ခုနွစ္အတြင္း ေယာင္ဘန္းနႈတ္ထြက္ျခင္းနွင့္ မည္သုိ.မွ်မပက္သက္ေသာ္လည္း ဤအျဖစ္အပ်က္နွင့္ပက္သက္သည့္ ေကာလာဟလမ်ား ပ်ံ.နွံ.ခဲ့ျပီး တခ်ဳိ.ေကာလာဟလမ်ားတြင္ ကြ်န္ေတာ္လည္း ပါဝင္ေနခဲ့သည္ ။
ထုိအစည္းအေဝး၏ အဓိကေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမွာ တိန္.နွင့္တည္ဆဲေပၚလစ္ဗ်ဴရုိေကာ္မတီသုိ. စီးပြါးေရးနွင့္ပက္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံရန္ျဖစ္သည္ ။ ထုိစဥ္အခ်ိန္က တိန္.သည္ စီးပြါးေရးနွင့္ပက္သက္သည့္ နွစ္စဥ္ရည္မွန္းခ်က္သတ္မွတ္မႈမ်ားမွာ ၂နွစ္ဆက္တုိက္မွ် အလြန္အမင္းနိမ့္က်စြာ သတ္မွတ္ထားသည္ဟု ယူဆေနသည္ ။ ရလာဒ္အားျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္သတ္မွတ္မႈမ်ားကုိ လြန္မင္းစြာတိုးျမွင့္သတ္မွတ္ၾကျခင္းျဖစ္ျပီး ဤအခ်က္ကုိတိန္.က သေဘာမက်ေပ ။ သုိ.ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္နွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္မွ ရဲေဘာ္မ်ားက ရည္မွန္းခ်က္သတ္မွတ္မႈမ်ားကုိ ဤသုိ.အလြန္အကြ်ံ တုိးျမွင့္သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္အက်ဳိးအျမတ္မွ်မရွိဟု ယူဆၾကသည္ ။ လုပ္သာကုိင္သာရွိေစရန္ သတ္မွတ္ျခင္းက ပုိ၍ေကာင္းသည္ ။ အစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ.၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ တင္ျပရန္ျဖစ္သည္ ။


ေယာင္ယိလင္နွင့္ဆုန္ပင္းတုိ.က စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္ကုိယ္စား အစီရင္ခံတင္ျပၾကသည္ ။ သူတုိ.၏ အစီရင္ခံစာကုိ တင္ျပျပီးေနာက္၌ ကြ်န္ေတာ္ စကားေျပာသည္ ။ သူတုိ.၏ သုံးသပ္ခ်က္ကုိ သေဘာတူေထာက္ခံရုံမွ်သာမက ဘ႑ာအခြန္ေငြရရွိမႈနွင့္ အမ်ဳိးသား အသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အခ်ဳိးအစား မ်ားစြာေလွ်ာ့နည္းလာေနမႈကုိလည္း ကြ်န္ေတာ္က ေထာက္ျပခဲ့သည္ ။ ဤအခ်က္မွာ ပုံမွန္ပင္ျဖစ္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ.သည္ အေၾကြးမ်ားကုိ ျပန္ဆပ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ သုိ.ေသာ္ ၎မွာ ကာလၾကာရွည္စြာ အခ်ိန္ဆြဲလုပ္ေန၍ေတာ့မျဖစ္ေပ သုိ.မဟုတ္ပါက ဗဟုိအဆင့္ဘ႑ာေငြခြဲေဝမႈတြင္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာနုိင္သည္ ။
ကြ်န္ေတာ္ေျပာၾကားအျပီး၌ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာကုိ ေဆြးေႏြးခြင့္ တစ္စုံတစ္ရာ မရေသးမွီမွာပင္ ရဲေဘာ္ခ်န္ယန္းသည္ အသင့္ေရးသားလာခဲ့သည့္ မိန္.ခြန္းတစ္ခုကို ဆြဲထုတ္လုိက္ျပီး စီးပြါးေရးနွင့္ပက္သက္ျပီး မၾကာေသးမွီက ေယာင္ဘန္းေျပာၾကားခဲ့သည့္ စကားမ်ားကုိ အထူးဦးတည္၍ တုိက္ခုိက္ေဝဖန္ေတာ့သည္ ။ ေဝဖန္ခ်က္မွာ ျပင္းထန္လြန္းလွသည္ ။ ဥပမာအားျဖင့္ ေယာင္ဘန္းက ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး႒ာနသည္ ဘတ္ဂ်တ္လုိေငြျပမႈကုိ တနွစ္ျပီးတနွစ္ ပုံၾကီးခ်ဲ.ကားထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုကုိ ထိတ္လန္.တုန္လႈပ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ ခ်န္ယန္းက အစီရင္ခံတင္ျပသည့္ ဘတ္ဂ်တ္လုိေငြျပမႈ လက္ေတြ.အားျဖင့္ မွန္ကန္သည့္ ပမာဏျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ ။ ပထမ ငါးနွစ္စီမံကိန္းသည္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းစုၾကီးမ်ားကုိ ဖန္တီးနုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေသးစားနွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လ်စ္လွ်ဴရႈခဲ့ေၾကာင္း ေယာင္ဘန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိလည္း ေဝဖန္ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္ ။


ေယာင္ဘန္းမွာ ဤအခ်က္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ ခ်န္ယန္း၏ မိန္.ခြန္းအျပီး၌ မည္သုိ.မွ် ျပန္လည္မေခ်ပနုိင္ပဲ သူ.အေနျဖင့္ အမွားမ်ားကုိ ျပဳလုပ္မိခဲ့ေၾကာင္းနွင့္ ၎တုိ.ကို ေသခ်ာစြာ ျပန္လည္သုံးသပ္ ဆင္ျခင္သြားပါမည္ဟုသာ ေျပာၾကားနုိင္ခဲ့သည္ ။ ခ်န္ယန္းသည္ ကာလၾကာရွည္စြာ ျမိဳသိပ္ထားခဲ့သည့္ ေယာင္ဘန္းအေပၚမေက်နပ္မႈမ်ားကုိ ေဖာက္ထုတ္လုိက္ဟန္ရွိသည္ ။
ရဲေဘာ္ေရွာင္ပင္းသည္ ဤသုိ.ေသာ အေနအထားမ်ဳိး၌ ေယာင္ဘန္းကုိ မေဝဖန္လုိ ၊ ဤကိစၥကုိ မျငင္းခုန္ုလိုေပ ။ သူ.ကုိၾကည့္ရသည္မွာ စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ေနပုံေပၚသည္ ။ သူက ဤသုိ.ေသာကိစၥမ်ားကို ေနာက္ေနာင္သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ေဆြးေႏြးနုိင္ေၾကာင္းနွင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ.၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစီရင္ခံစာကုိ ၾကားနာရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ ထုိ.ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးမႈကို ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပ ။


ရဲေဘာ္ခ်န္ယန္း မိန္.ခြန္းေျပာအျပီး၌ တျခားသူမ်ားမွာ သူတုိ.၏ အယူအဆကို တင္ျပဖုိ. ခက္ခဲသြားေပသည္ ။ သုိ.ေသာ္ ဟူက်ားမူက မတ္တပ္ထရပ္ျပီး ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ သူက ေယာင္ဘန္းေျပာၾကားခဲ့သည့္ စကားမ်ားနွင့္ ရဲေဘာ္ခ်န္ယန္း၏ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားမွာ လူအမ်ားၾကားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္.ျပန္. ပ်ံ.နွံ.ေနေၾကာင္းနွင့္ စီးပြါးေရးမူဝါဒမ်ားကုိ မ်ားစြာအေနွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ ။ သူက ခရုိင္နွင့္ ျမဴနီစီပယ္အဆင့္ အရာရွိမ်ားကုိ အစည္းအေဝးတစ္ခု ေခၚယူ၍ ခ်န္ယန္း၏ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားကုိ အသိေပးဖုိ. အၾကံျပဳခဲ့သည္ ။ ထုိအခ်ိန္၌မူ တိန္.ေရွာင္ပင္းမွာ တျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိေတာ့ပဲ “ေကာင္းျပီေလ ။ ဒီအေၾကာင္းကုိ ေနာက္မွေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။
တစ္ရက္နွစ္ရက္မွ် ၾကာျပီးသည့္အခ်ိန္၌ ကြ်န္ေတာ္၏အိမ္သုိ. ဟူက်ိလီ ရုတ္တရက္ေရာက္လာျပီး ဘာေတြျဖစ္ေနသည္ကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ တိန္.လီက်န္သည္ မည္သူ.ကုိမွ် တုိင္ပင္ေျပာၾကားျခင္းမရွိပဲ တည္ဆဲေပၚလစ္ဗ်ဴရုိေကာ္မတီ၌ ေယာင္ဘန္းအေပၚ ခ်န္ယန္း၏ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားကုိ ဆင္ဟြာသတင္း႒ာနမွျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားကြန္ဖရင့္တြင္ ျဖန္.ေဝခဲ့သည္ ။ ဤလုပ္ရပ္သည္ အမွန္တကယ္ပင္ အႏၱရာယ္ၾကီးသည္ဟု ဟူက်ိလီနွင့္ကြ်န္ေတာ္တုိ.က ယူဆၾကသည္ ။ ဤလုပ္ရပ္သည္ နုိင္ငံနွင့္အဝွမ္း ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစနုိင္သည္ ။ ေယာင္ဘန္းအေနျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာဝင္ေရာက္ေျပာဆုိရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ ၾကားဝင္ရေပမည္ ။


တိန္.လီက်န္ကုိ ကြ်န္ေတာ္ဖုန္းေခၚလုိက္ျပီး သူလုပ္ခဲ့သည့္ အမွားအယြင္းအတြက္ ေဝဖန္ျပီး စင္ဟြာသတင္း႒ာနအေနျဖင့္ သူ၏မိန္.ခြန္းကုိ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္၍ ၎ကုိ ျဖန္.ခ်ီျခင္းမျပဳရန္ ကြ်န္ေတာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။ ဤသုိ.ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေပသည္ ။
ထုိသုိ.ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ျပီးေနာက္ တီယန္က်င္းသုိ. ကြ်န္ေတာ္ခရီးထြက္ခဲ့သည္ ။ ကြ်န္ေတာ္ျပန္အေရာက္၌ ကြ်န္ေတာ့္အိမ္သုိ. ေယာင္ဘန္းေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး ခရုိင္အဆင့္နွင့္ ျမဴနီစီပယ္အဆင့္ အရာရွိမ်ား၏ အစည္းအေဝးကုိ တိန္.ေရွာင္ပင္းက ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့ျပီး အစည္းအေဝးကုိ မျပဳလုပ္ေတာ့ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ကြ်န္ေတာ့္အားေျပာသည္။ အကယ္၍ အစည္းအေဝးသာေခၚယူျဖစ္ခဲ့ပါက အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ပုိ၍မ်ားျပားလိမ့္မည္ဟု ေရွာင္ပင္းက ယူဆပုံရသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ျခဳံငုံ၍ ေကာက္ခ်က္ခ်မိသည္ ။


တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေယာင္ဘန္းက ဗဟုိေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္း၌ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိေနသည္ဟု ေကာလာဟလမ်ား ပ်ံ.နွံ.ေနေၾကာင္း ေယာင္ဘန္းကေျပာလာသည္ ။ ေယာင္ဘန္းသည္ လက္သည္ထက္ပုိ၍ အကဲဆတ္ေနသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ယူဆသည္ ။ တုိ.ေၾကာင့္ “အဲဒီေကာလာဟလေတြကုိ ခင္ဗ်ားနားေထာင္မေနသင့္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္သိသေလာက္ေတာ့ ရဲေဘာ္ခ်န္ယန္းက ဒီနွစ္ကာလေတြအတြင္း ခင္ဗ်ားေျပာခဲ့တဲ့ကိစၥေတြနဲ.ပက္သက္ျပီး သူစုျပဳံခံစားလာခဲ့ရတဲ့ ေဒါသေတြကုိ ေဖာက္ထုတ္ရုံေလာက္ပဲလုပ္ခဲ့တာပါ ။ အခုလုိေပါက္ကြဲျပီးတဲ့ေနာက္မွာ အားလုံးျပီးသြားမွာပါဗ် ။ ခင္ဗ်ားကလည္းပဲ ဒီကိစၥနဲ.ပက္သက္ျပီး တအားအကဲဆတ္မေနပါနဲ.ေလ ။ အခုဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ.ဟာ တစ္ေလွတည္းစီး တစ္ခရီးတည္းသြားေတြပါ ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ. အတူတူ ျမစ္ကုိျဖတ္ကူးၾကတာေပါ့ဗ်ာ ။ ဟူက်ားမူနဲ. တိန္.လီက်န္တုိ.မွာလည္း တျခားရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ရွိမယ္လုိ. ကြ်န္ေတာ္မထင္ပါဘူး”ဟု သူ.ကုိ ကြ်န္ေတာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။


၎မွာ ထုိစဥ္က ကြ်န္ေတာ္ေတြးမိခဲ့သည့္ အေတြးျဖစ္သည္ ။ “သူတုိ.လည္း ပညာတတ္ေတြပါ ။ ခ်န္ယန္းနဲ.ပက္သက္ျပီးေျပာရရင္ေတာ့ သူကပုိျပီးေတာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိနုိင္ေသးတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ.အားလုံး စည္းစည္းလုံးလုံးရွိရမယ္ ။ သိပ္ျပီးစိတ္ပူမေနပါနဲ.”ဟု ကြ်န္ေတာ္ကေျပာခဲ့သည္ ။
ေယာင္ဘန္းက ကြ်န္ေတာ္ေျပာသမွ်ကုိ လက္ခံသေဘာတူသည္ ။ ထုိ.ေနာက္ပုိင္း ဟူက်ိလီနွင့္ ကြ်န္ေတာ္ ေတြ.ဆုံမိရာ၌ သူက ေယာင္ဘန္းသည္ ကြ်န္ေတာ္နွင့္ စကားေျပာျပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ရႊင္ရႊင္လန္းလန္း ရွိလာေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ့္ကုိေျပာျပသည္ ။ “က်ိယန္ေျပာတာေတြ အရမ္းေကာင္းတယ္ ။ အခုငါတုိ.လုပ္ရမွာက တစ္ေလွတည္းစီးျပီး ျမစ္ကုိအတူတူျဖတ္ကူးဖုိ.ပဲ”ဟု ေယာင္ဘန္းကသူ.ကုိေျပာသည္ဟုဆုိသည္ ။
အထက္ပါတုိ.မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်ပင္ျဖစ္သည္ ။ ျပည္သူလူထုအတြင္း၌မူ တည္ဆဲေပၚလစ္ဗ်ဴရုိေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ေယာင္ဘန္းအား ေဝဖန္ရႈတ္ခ်ၾကသည္ဟု ေကာလာဟလမ်ား ပ်ံ.နွံ.ေကာင္း ပ်ံနွံ.ေနေပမည္ ။ အမွန္တကယ္တြင္မူ ဤသုိ.မဟုတ္ေပ ။ ခ်န္ယန္းသည္ မိန္.ခြန္းေျပာမည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သည္ ။ သူ၏မိန္.ခြန္းမွာ ေယာင္ဘန္းကုိ ဦးတည္မိျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ဘာမွမေျပာနုိင္ခဲ့ေပ ။ နဂုိမူလက ကြ်န္ေတာ့္တြင္လည္း စီးပြါးေရးနွင့္ပက္သက္သည့္ ေယာင္ဘန္း၏ အားထုတ္မႈမ်ားနွင့္ သတိလက္လြတ္ျပဳလုပ္တတ္သည့္ သူ၏အမွတ္တမဲ့ အမွားမ်ားကုိ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိခဲ့သည္ ။ သုိ.ေသာ္လည္း ဤသုိ.ေသာအေျခအေနမ်ဳိး၌ ဤသုိ.ျပဳလုပ္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ဟု ကြ်န္ေတာ္ယူဆသည္ ။ ထုိ.ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္က မည္သုိ.မွ် မေျပာၾကားခဲ့ေတာ့ေပ ။


ရက္အနည္းငယ္ၾကာအျပီး၌ တိန္.ေရွာင္ပင္းက စကားစျမည္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေယာ္ယိလင္နွင့္ ကြ်န္ေတာ့္အား ေခၚယူခဲ့သည္ ။ နဂုိမူလက ေယာင္ဘန္းနွင့္ပက္သက္၍ အစည္းအေဝးတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိခဲ့သည္ဟု တိန္.ကေျပာသည္ ။ သုိ.ေသာ္လည္း ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ တြက္ဆျပီးေနာက္ပုိင္း၌ အစည္းအေဝးကုိ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္ ။ သူက ေယာင္ဘန္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း သုိ.ေသာ္လည္း ဆက္လက္၍ ေထာက္ခံပံ့ပုိးေပးဖုိ. လုိအပ္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။


ကြ်န္ေတာ္က ခ်က္ခ်င္းပင္ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္သည္ ။ ထုိ.ေနာက္ ေရွာင္ပင္းက ေယာ္ယိလင္ကုိ ေဝဖန္ခဲ့သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဤအျဖစ္အပ်က္မတုိင္မွီက ေယာ္ယိလင္နွင့္ စုန္ပင္းတုိ.သည္ တည္ဆဲေပၚလစ္ဗ်ဴရုိေကာ္မတီနွင့္ တိန္.ေရွာင္ပင္းထံသုိ. စာတစ္ေစာင္ေရးသား၍ ေယာင္ဘန္း၏ သတိလက္လြတ္ အမွတ္တမဲ့ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ ပါတီကြန္ဂရက္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ မညီညြတ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္ ။ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၎၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ.ၾကံဳရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ ။
တိန္.က ေယာ္ယိလင္အား “မင္းက စာထဲမွာ မင္းရဲ.ေဒါသေတြကုိ ေပါက္ကြဲထားတာပဲ”ဟု စြပ္စြဲသည္ ။
ေယာ္ယိလင္က ခ်က္ခ်င္းပင္ “ဟုတ္ကဲ့ ။ ကြ်န္ေတာ္ ေပါက္ကြဲခဲ့ပါတယ္”ဟု ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


၁ ။ ။ လစ္ဘရယ္ဝါဒ ဆန္က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ (ဘူဇြာလစ္ဘရယ္ ဆန္.က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ဟုလည္း လူသိမ်ားသည္)ကုိ တရုတ္ပညာတတ္မ်ားအတြင္း က်ယ္ျပန္.ၾကီးထြားလာေနသည့္ လစ္ဘရယ္ေရစီးေၾကာင္းကုိ တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ပါတီေရွးရုိးစြဲဝါဒီမ်ားက ၁၉၈၇ ခုနွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္ ။
၂ ။ ။ ၁၉၇၉ခုနွစ္အတြင္း တိန္.အဆုိျပဳခဲ့သည့္ အေျခခံမူေလးခ်က္၌ ဆုိရွယ္လစ္လမ္းေၾကာင္း ၊ ျပည္သူ.ဒီမုိကရက္တစ္ အာဏာရွင္စနစ္ ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈနွင့္ မာ့က္စ္-လီနင္-ေမာ္စီတုန္း အေတြးအေခၚ စသည့္ နုိင္ငံေတာ္၏ ေဒါက္တုိင္ၾကီးေလးခုနွင့္ ပက္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္ရန္မလုိေၾကာင္း အေလးေပးေျပာၾကားထားသည္ ။
၃ ။ ။ “သေဘာတရားေရးရာမ်က္နွာစာ” ဆုိသည္မွာ မူဝါဒမ်ားကုိ ေထာက္ခံပံ့ပုိးရန္အတြက္ သေဘာတရားေရးအရ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ၾကသည့္ ပါတီအဖြဲ.အစည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္ ။ ၎သည္ ေရွးရုိးစြဲဝါဒီမ်ားနွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ား၏ တိုက္ပြဲနယ္ေျမျဖစ္သည္ ။
၄ ။ ။ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ညစ္ႏြမ္းမႈဆန္.က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈကုိ အေနာက္တုိင္းအေတြးအေခၚ လႊမ္းမုိးမႈကုိ သုတ္သင္ဖယ္ရွားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၈၃ ခုနွစ္တြင္ စတင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္ ။ မူလအေခၚအေဝၚ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ညစ္ႏြမ္းမႈ ရွင္းလင္းေရးဟူသည့္အမည္ကုိ တိန္.ေရွာင္ပင္းက စတင္သုံးစြဲခဲ့ျပီး ပုိ၍ျပင္းထန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈမ်ဳိး ခ်မွတ္ရန္ရည္ရြယ္ရင္းရွိသည္ ။
၅ ။ ။ “ပါတီတြင္း ေဝဖန္ဆန္းစစ္ေရး အစည္းအေဝး”သည္ ပါတီဝင္တုိ.အတြင္း၌ “အေတြးအေခၚနွင့္ အေတြ.အၾကံဳတုိ. အျပန္အလွန္ ဖလွယ္နုိင္ေရးနွင့္ ေဝဖန္ေရးနွင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ေဝဖန္ေရး”တုိ. ျပဳလုပ္ရန္ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ပါတီပဋိဥာဥ္အရ ဤကဲ့သုိ.ေသာ အစည္းအေဝးမ်ဳိးကုိ ၁နွစ္လွ်င္ ၂ၾကိမ္မွ၄ၾကိမ္ထိ ပါတီခြဲအသီးသီး၌ ျပဳလုပ္ရမည္္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ ။
၆ ။ ။ လစ္ဘရယ္ပညာရွင္ ေဂါင္လွ်ဳိ.က်ီသည္ ၁၉၇၉ခုနွစ္အတြင္း ျပည္သူ.ေန.စဥ္သတင္းစာ၌ ျပည္သူလူထုအား နုိင္ငံေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း အျငင္းပြါးဖြယ္ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္ေရးသားခဲ့သည္ ။ ဟူက်ိေဝသည္ သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္ျပီး ဝမ္ရူရွီက လက္ေထာက္အယ္ဒီတာျဖစ္သည္ ။ ဟူေယာင္ဘန္းသည္ တိန္.ေျပာသလုိ သူတုိ.ကုိ ျပစ္ဒဏ္မခတ္သည့္အတြက္ ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည္ ။
၇ ။ ။ အျငင္းပြါးဖြယ္ ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုက ၁၉၈၆ခုနွစ္တြင္ ျမဳိ.ၾကီးေပါင္းမ်ားစြာ၌ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိ ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္ ။ ဆႏၵျပသူမ်ားက နုိင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ပုိမိုရရွိရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ.၏ ဆႏၵျပမႈမ်ားက လစ္ဘရယ္အယူအဆရွိသည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဟူေယာင္ဘန္းကုိ ရာထူးမွ အလွ်င္အျမန္ ဖယ္ရွားေစခဲ့သည္ ။
၈ ။ ။ ဟူေယာင္ဘန္းသည္ တရုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္လူငယ္အဖြဲ.ခ်ဳပ္၏ ပထမအတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ အနွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ တာဝန္ယူခဲ့သည္ ။
၉ ။ ။ ေလးဦးဂုိဏ္းမွာ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း အဓိကက်သည့္ အာဏာနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ႒ာနမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ကုိင္တြယ္ခဲ့သည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္းမွ လက္ဝဲစြန္းေရာက္ အုပ္စုကို ရည္ညႊန္းသုံးစြဲျခင္းျဖစ္သည္။(ေက်ာက္က်ိယန္၏ Prisoner of the State စာအုပ္မွ Part 4 Chapter 1 Hu Yaobang “Resigns” ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။)


1 comment:

  1. Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_martaste&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog

    ReplyDelete